Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji.

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r.
SNP.2403.2.2014.JO
 
 
Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego
 
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DJE.WNP.5081.26.2014.EL z dnia 18 lutego 2014 r. dotyczącym rozpoczęcia XV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 
Udział Państwa Dyrektorów w projekcie będzie polegał na:
-        uczestnictwie w szkoleniu, zgodnie z przesłanym w późniejszym terminie harmonogramem (planowane terminy spotkań: 12-15.03.2014 r., 2-5.04.2014 r., 7-10.05.2014 r., 11-14.06.2014 r., 4-5.09.2014 r.);
-        wykonywaniu, pomiędzy sesjami, zadań związanych ze szkoleniem;
-        współpracy z zespołem przeprowadzającym ewaluację całościową w kierowanej przez Państwa szkole.
 
Jednocześnie informuję, że:
-        przebieg ewaluacji całościowej prowadzonej podczas szkolenia realizowany jest
w innych terminach, niż wynikające z zapisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego,
-        raport z ewaluacji stanowi pełnoprawny dokument nadzoru pedagogicznego,
-        dyrektor szkoły, deklarując udział w szkoleniu, wyraża zgodę na prowadzenie ewaluacji według przedstawionych zasad.
 
Udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny i łączy się z podjęciem zobowiązań związanych z realizacją projektu.
 
Dyrektorzy chętni do udziału w projekcie proszeni są o:
1)    złożenie listu motywacyjnego, w którym zadeklarują wolę udziału
w proponowanych działaniach oraz w wykonywaniu zadań związanych
z realizacją szkoleń;
2)    podanie danych zgodnie z zamieszczoną tabelą:
Imię i nazwisko
kandydata
Dokładna nazwa szkoły wraz z adresem
Staż pracy,
w tym na stanowisku dyrektora
(w latach)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Typ placówki (szkoła podstawowa / gimnazjum / szkoła ponadgimnazjalna)
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnym jest, aby zgłaszając się do udziału w szkoleniu mieli Państwo zgodę organu prowadzącego na udział w programie. Nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów (poza wyżej wymienionymi).
 
O wynikach naboru zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową.
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: snp@kuratorium.waw.pl do dnia 24 lutego 2014 r.
 
Zachęcam Państwa do udziału w proponowanym szkoleniu.
 
Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
                                                                 Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

19.02.2014
Data publikacji 19.02.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry