Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyniki kontroli NIK w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki kontroli NIK w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych. Celem kontroli była ocena organizacji i efektów kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego, a także działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

Warszawa, 31 stycznia 2014 r.


ZSE.533.2.2014.MW

Dyrektorzy szkół
województwa mazowieckiego


dotyczy: wyników kontroli NIK w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych


Szanowni Państwo,

lekcje wychowania fizycznego są często traktowane przez uczniów oraz ich rodziców jako drugoplanowe, mniej ważne. Rzadko doceniają oni korzyści płynące z regularnej dawki ruchu. A przecież rozwój fizyczny jest również istotny, jak rozwój intelektualny. Co więcej, często to on stanowi podstawę naszego zdrowia intelektualnego, emocjonalnego i psychicznego. Mimo tak licznych zalet zajęć ruchowych stale zwiększa się liczba dzieci unikających lekcji wychowania fizycznego. Zwolnienia lekarskie czy też usprawiedliwienia wystawiane przez rodziców są na porządku dziennym. A przecież tylko nieliczni uczniowie zastępują je inną formą aktywności ruchowej.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych. Celem kontroli była ocena organizacji i efektów kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego, a także działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej, absencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego jest wciąż bardzo wysoka. W starszych klasach szkół podstawowych nie ćwiczy około 15% uczniów, a w gimnazjach i liceach odsetek ten sięga, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, nawet 30%.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie organizację i efekty kształcenia w skontrolowanych szkołach. Pozytywnie oceniła opracowanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego, w której zaakceptowano znaczenie edukacji zdrowotnej dla fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju uczniów oraz konieczność kształtowania aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie w ciągu całego życia. Jednak wprowadzenie zmian programowych i organizacyjnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przyniosło oczekiwanych zmian jakościowych w skontrolowanym obszarze. Przedmiot ten w ocenie NIK ma wśród uczniów stosunkowo niską rangę.

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów szkół Najwyższa Izba Kontroli wniosła m.in. o:

1) przestrzeganie zasad dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania wychowania fizycznego;
2) zapewnienie pełnej realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego w gimnazjum;
3) rozważenie wprowadzenia Zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego, w szczególności w zakresie edukacji zdrowotnej;
4) stosowanie obowiązującej procedury organizacji i realizacji form wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
5) przestrzeganie zasad organizacji grup ćwiczeniowych na zajęciach wychowania fizycznego;
6) zapewnienie zgodności z przepisami prawa wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów wychowania fizycznego;
7) przestrzeganie uregulowań dotyczących zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego;
8) rzetelne dokumentowanie przebiegu nauczania wychowania fizycznego;
9) zapewnienie uczniom opieki pielęgniarki albo higienistki szkolnej;
10) rozważenie wprowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy i otyłością;
11) wyegzekwowanie od nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego przeszkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
12) rzetelne stosowanie zasad dokumentowania wypadków uczniów;
13) zapewnienie zgodności ze stanem faktycznym szkolnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w zakresie wypadków uczniów;
14) przeprowadzanie okresowych kontroli szkolnych obiektów sportowych;
15) rzetelne sprawowanie nadzoru pedagogicznego z zakresu wdrażania podstawy programowej wychowania fizycznego.

W związku z powyższym zobowiązuję Państwa dyrektorów szkół do zapoznania się i realizacji wniosków zawartych w Informacji o wynikach kontroli zamieszczonych na stronie www.nik.gov.pl/p/nik-p-12-067.php oraz podjęcia działań zmierzających do uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego z uwzględnieniem potrzeb uczniów.


 
Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
mgr inż. Karol Semik

Metryczka

31.01.2014
Data publikacji 31.01.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry