Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja uczniów do gimnazjów - projekt zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja uczniów do gimnazjów - projekt zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

List dotyczący procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 wraz z projektem zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015.

KOG. 537.1.2014.BBO
Warszawa, 21 stycznia 2014 r.


Dyrektorzy
Szkół Podstawowych i Gimnazjów
woj. mazowieckiego


dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015
Szanowni Państwo,ze względu na zbliżający się okres rekrutacji uczniów do gimnazjów pragnę zauważyć, że przyjmowanie uczniów do klas pierwszych gimnazjów publicznych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Informuję, że ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (K38/12). Ustawa wchodzi w życie 17 stycznia br. Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznego gimnazjum zawarto w art. 9 cytowanej ustawy.
Kierując się dbałością o rzetelne przeprowadzenie procesu rekrutacji w latach 2014/2015, 2015/2016, przypominam Państwu niżej wymienione unormowania prawne:
- zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek (Dz. U. z 2014 r., poz. 7);
- § 2 ust 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r., Nr 56, poz. 506 ze zm.), który stanowi, że rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności;
- § 18a Załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 ze zm.), zgodnie z którym statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.
Do kompetencji Kuratora Oświaty w latach 2014/2015, 2015/2016, zgodnie z art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy, należy określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, o czym stanowi stosowne zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty (projekt w załączeniu).
Ewentualne uwagi dotyczące projektu zarządzenia proszę przekazać do dnia 24 stycznia 2014 r. na adres: rekrutacja@kuratorium.waw.pl.


Z poważaniem


z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator OświatyPliki do pobrania

Metryczka

22.01.2014
Data publikacji 22.01.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry