Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady wsparcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ze środków unijnych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady wsparcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ze środków unijnych

3 lipca 2013 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski podpisał dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

3 lipca 2013 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski podpisał dokument 'Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym'. Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych w tym Poddziałaniu wyodrębniona została pula środków w wysokości 53,7 mln EUR. Środki te trafią do ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy i inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych. Lista gmin uprawnionych do otrzymania wsparcia znajduje się w załącznikach do Zasad.

Najważniejsze kwestie uregulowane w dokumencie dotyczą:

• form i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych przewidzianych do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL;
• szczegółowych zasad realizacji projektów systemowych, obejmujących założenia merytoryczne wdrażania projektów, odnoszące się do kategorii beneficjentów systemowych, grup docelowych (wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektów) oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów;
• założeń finansowych realizacji projektów;
• założeń dotyczących konstruowania wniosku o dofinansowanie projektów.

Dokładny termin naboru wniosków określą regionalne instytucje pośredniczące. Informacje o naborze wniosków będą umieszczane na ich stronach internetowych i w prasie regionalnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w przypadku projektów Poddziałania 9.1.1. PO KL, w których finansowo wspierane będą oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, resort nie zawiera umów partnerstwa lub innych umów z firmami, zajmującymi się produkcją lub dystrybucją wyposażenia lub pomocy dydaktycznych dla dzieci. W związku z tym nieuprawnione jest twierdzenie lub sugerowanie (np. poprzez używanie logotypów Ministerstwa Edukacji Narodowej), że jakakolwiek z takich firm jest partnerem MEN w realizacji tego zadania. Wykorzystywanie logotypu Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celach komercyjnych bez uzyskania wymaganej zgody jest nielegalne, a ponadto może wprowadzać odbiorców w błąd. Wybór konkretnego wyposażenia lub pomocy dydaktycznych musi nastąpić w drodze konkurencyjnej procedury z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zaleca dyrektorom szkół i organom prowadzącym zwrócenie szczególnej uwagi na transparentność procesów wyboru towarów i usług.


 

Metryczka

12.07.2013
Data publikacji 12.07.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Informacja MEN
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry