Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych w organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek - opracowanie dla dyrektorów - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych w organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek - opracowanie dla dyrektorów

Materiał zawierający aktualne regulacje prawne dotyczące organizacji działalności przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz realizacji przez nie statutowych zadań.

  
Warszawa, 30 kwietnia 2013 r.
ZSE.021.6 -1.2013.EW
 
 
Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek
województwa mazowieckiego
 
Szanowni Państwo,
pismem z dnia 16 kwietnia 2013r. znak: ZSE.021.6.2013.BB zwróciłem się do Państwa z apelem o przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych w organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek. Jednocześnie, poinformowałem, że do końca kwietnia br. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie zamieszczony zostanie materiał zawierający aktualne regulacje prawne dotyczące organizacji  działalności przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz realizacji przez nie statutowych zadań. Zobowiązałem się również, że do materiału załączony zostanie wykaz obowiązujących, najistotniejszych dla codziennego funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki, przepisów prawa oświatowego.

W nawiązaniu do w/w pisma zamieszczam opracowanie, zawierające najważniejsze informacje dotyczące:
  • kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym kształcenia integracyjnego,
  • pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej i udzielanej uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach,
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,
  • dowozu uczniów do przedszkoli, szkół i placówek,
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  • dokumentowania przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  • nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
  • kwalifikacji kadry pedagogicznej,
  • prawidłowego wprowadzania danych o liczbie i rodzaju niepełnosprawności uczniów do Systemu Informacji Oświatowej.
Załączam ponadto wykaz obowiązujących, najistotniejszych dla codziennego funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki, przepisów prawa oświatowego.
Materiał znajduje się również w zakładce Dla dyrektorów i samorządów.
                                                                                                                        

Z wiosennymi pozdrowieniami
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Karol Semik

Pliki do pobrania

Metryczka

30.04.2013
Data publikacji 30.04.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Wojdyła
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry