Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór dyrektorów techników i gimnazjów do udziału w XII cyklu szkolenia - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór dyrektorów techników i gimnazjów do udziału w XII cyklu szkolenia

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów: techników i gimnazjów do udziału w XII cyklu szkolenia.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r.

SNP.2403.1. 2013.JO

Dyrektorzy

techników i gimnazjów

województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DKOW-WNP/BS-5081-1/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. dotyczącym rozpoczęcia w terminie 27 lutego - 2 marca 2013 r. XII cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej realizowanego w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów: techników i gimnazjów do udziału w XII cyklu szkolenia.

Udział Państwa Dyrektorów szkół w projekcie będzie polegał na:

- uczestnictwie w szkoleniu, zgodnie z przesłanym w późniejszym terminie harmonogramem;

- wykonywaniu, pomiędzy sesjami, zadań związanych ze szkoleniem;

- współpracy z zespołem przeprowadzającym pilotażowe badanie ewaluacyjne w kierowanej przez Państwa szkole.

Zachęcamy do udziału w projekcie tych dyrektorów, którzy wcześniej uczestniczyli w działaniach związanych z realizacją projektu i zgłaszali gotowość włączenia się w dalsze prace.

Jednocześnie wyjaśniam, że deklaracja udziału w szkoleniu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie w szkole udokumentowanej raportem ewaluacji zewnętrznej.

Badanie ewaluacyjne prowadzone w XII cyklu szkoleniowym nie będzie ewaluacją zewnętrzną w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Badanie to ma charakter szkoleniowy, raport zaś stanowi jedynie informację dla szkoły o poziomie spełniania przez nią wymagań pozwalającą na podniesienie jakości jej pracy. Dyrektor deklarując udział w szkoleniu wyraża zgodę na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego według przedstawionych zasad.

Udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny i łączy się z podjęciem zobowiązań związanych z realizacją projektu.

Dyrektorzy chętni do udziału w projekcie proszeni są o:

- złożenie listu motywacyjnego, w którym zadeklarują wolę udziału w proponowanych działaniach oraz w wykonywaniu zadań związanych z realizacją szkoleń;

- podanie danych zgodnie z zamieszczoną tabelą:

Imię i nazwisko

kandydata

Dokładna nazwa szkoły wraz z adresem

Staż pracy,

w tym na stanowisku dyrektora

(w latach)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Typ placówki (technikum / gimnazjum)

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnym jest, aby zgłaszając się do udziału w szkoleniu mieli Państwo zgodę organu prowadzącego na udział w programie.

Nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów (poza wyżej wymienionymi).


Zgłoszenia należy przesyłać na adres: snp@kuratorium.waw.pl do dnia 5 lutego 2013 r.

                                                                                                                  
                                                                                              Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/-/

Katarzyna Góralska

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

23.01.2013
Data publikacji 23.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry