Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

MONITOROWANIE DZIAŁAŃ W 2013 ROKU - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

MONITOROWANIE DZIAŁAŃ W 2013 ROKU

Pismo do Dyrektorów Publicznych i Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Publicznych i Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Publicznych Przedszkoli, Publicznych Szkół Podstawowych w sprawie monitorowania działań w 2013 roku.

 
Warszawa, dnia   10  stycznia 2013 r.   
 
SNP.5534.1.2013.MM
 
 
 
 
                         
Dyrektorzy
Publicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
Publicznych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
Niepublicznych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
Publicznych Przedszkoli
Publicznych Szkół Podstawowych
 

 
 
Szanowni Państwo,
w związku z pismem DOKW-WEPW-ER-5081-1/2013 Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2012/2013 będzie przeprowadzone monitorowanie następujących działań:
1.    „Planowania i wykonania przez placówki doskonalenia nauczycieli organizowania i prowadzenia doskonalenia m.in. w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty.”
Monitorowaniem zostanie objętych 100% publicznych i 10% niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.
Monitorowanie będzie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy SEO (www.seo2.npseo.pl) w dwóch etapach:
o    I etap – od 14 do 18 stycznia 2013 r. (planowanie działań związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013)
o    II etap – od 3 do 8 kwietnia 2013 r. (wykonanie działań związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013).
Proszę Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zarejestrowanie się na platformie SEO (www.seo2.npseo.pl).
Dyrektorzy wytypowanych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia monitorowania.
 
2.    „Planowania i wykonania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne działań związanych z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 pn. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat.”
Monitorowaniem zostanie objętych 100% publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Monitorowanie będzie przeprowadzone  z wykorzystaniem platformy SEO (www.seo2.npseo.pl)  w dwóch etapach:
o   I etap – od 14 do 18 stycznia 2013 r. (planowanie działań związanych z realizacją ww. kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013)
o   II etap – od 3 do 8 kwietnia 2013 r. (wykonanie działań związanych z realizacją ww. kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013).
Proszę Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych o zarejestrowanie się na platformie SEO (www.seo2.npseo.pl).
 
3.    „Planowania i realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli/szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie min. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną.”
Monitorowaniem zostanie objętych 10% publicznych przedszkoli, 10% oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz 10% innych form wychowania przedszkolnego.
Monitorowanie będzie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy SEO (www.seo2.npseo.pl) w dwóch etapach:
o   I etap – od 28 do 31 stycznia 2013 r. (dotychczas zrealizowane działania i zaplanowane na okres luty – czerwiec 2013r.)
o   II etap – od 20 do 28 czerwca 2013 r. (wykonanie zaplanowanych działań – tj. w okresie luty – czerwiec 2013r.).
Dyrektorzy wytypowanych przedszkoli i szkół podstawowych zostaną poinformowani o terminie i sposobie przeprowadzenia monitorowania.
                                                                                    Z poważaniem

                                                             z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                             Katarzyna Góralska
                                                                     Mazowiecki Wicekurator Oświaty 
 

Metryczka

09.01.2013
Data publikacji 10.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska
do góry