Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja do gimnazjów - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do gimnazjów

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów woj. mazowieckiego

 

Warszawa, 8 stycznia 2013 r.

 

KOG.537.1.2013.LP

                                                                                  

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych

i Gimnazjów

woj. mazowieckiego

 

 

dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów

 

Szanowni Państwo,

             

            w związku ze zbliżającym się okresem rekrutacji uczniów do gimnazjów przypominam Państwu Dyrektorom, że proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych gimnazjów publicznych należy prowadzić w oparciu o zapisy zawarte w:

- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 ze zm.).

 

            Szczególną uwagę Państwa zwracam na zapisy:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
    poz. 2572 ze zm.):

      - art.16 ust 6, 6a. Zadania dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów względem uczniów zamieszkałych poza obwodem ich szkoły,

- art. 19 ust. 1. Zadania dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów względem uczniów zamieszkałych w obwodzie ich szkoły.

2.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie  warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.):

- § 5 ust. 1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalonej przez gminę przyjmuje się:

1)        z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;

2)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych   zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

- § 5 ust. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.

- § 5 ust. 3. Gimnazjum może przeprowadzić dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach określonych przez radę pedagogiczną.

- § 6 ust. 2.  Do (…) gimnazjum integracyjnego oraz do oddziałów integracyjnych w (…) gimnazjach ogólnodostępnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są:

1)    dzieci posiadające orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów;

2)    dzieci pełnosprawne, na warunkach określonych w § 2 - 5 cytowanego rozporządzenia.

- § 12 i § 17. Kandydaci do klas sportowych mogą przystąpić do zaliczania prób sprawności fizycznej ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, lub trenera albo instruktora, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą.

- § 5 ust. 4. Dyrektor gimnazjum, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom zawarte w statucie kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, a kandydatom do oddziałów dwujęzycznych, kryteria ich przyjmowania oraz ustalone przez radę pedagogiczną warunki przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, termin nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w  sprawie   warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 ze zm.):

- § 2 ust. 4. Rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

4.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61, poz. 624 ze zm.):

- Załącznik nr 3 - § 18a. Statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.

             

Zgodnie z zapisem § 23 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26,
poz. 232 ze zm.) kurator oświaty ustala terminy rekrutacji do gimnazjów.

W związku z powyższym przedstawiam Państwu Dyrektorom projekt zarządzenia
w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów i proszę o zapoznanie się z ww. projektem.

 

Wszelkie uwagi należy przekazywać do Wydziału Kształcenia Ogólnego drogą elektroniczną: kpg@kuratorium.waw.pl do dnia 15 stycznia 2013 roku.

 

 

 

Z poważaniem

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol Semik

Pliki do pobrania

Metryczka

09.01.2013
Data publikacji 09.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Lipień
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Rudzińska
do góry