Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Formy pomocy dla poszkodowanych przez zjawiska pogodowe prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Formy pomocy dla poszkodowanych przez zjawiska pogodowe prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Po analizie zebranych informacji z 59 gmin, które zostały dotknięte negatywnymi zjawiskami pogodowymi, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas zdecydowała o uruchomieniu różnych form pomocy.

Formy pomocy:

DLA UCZNIÓW I ICH RODZIN


1. Przyznanie dodatkowej pomocy materialnej uczniom dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych bez względu na klasę do której będą uczęszczać i dochód rodziny uczniów.

Realizowany jest rządowy program pomocy uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. Pomoc w ramach programu, w wysokości 1000 zł., będzie mogła być udzielona uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013: będą realizowali obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub będą uczęszczali do szkół dla młodzieży wszystkich typów. Będzie on wypłacony tym uczniom, których rodziny otrzymały zasiłek celowy do 6 000 zł przyznawany na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności gradobicia lub powodzi.

Szacuje się, że liczba beneficjentów pomocy wyniesie do 2 500 uczniów. W przypadku wystąpienia w kolejnych miesiącach 2012 r. nawałnic, huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi programem zostanie objęta odpowiednio większa liczba dzieci i uczniów.

2. Czternastodniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły.

Dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 1 200 zł na każde dziecko (w roku 2010 podobne dofinansowanie wynosiło 1000 zł, w roku 2011 - 1100 zł) i obejmie transport, wynagrodzenie kadry pedagogicznej i psychologicznej, realizację programu, ubezpieczenie, w razie wystąpienia takiej potrzeby - zakup lub uzupełnienie podstawowego ekwipunku osobistego dzieci (w tym odzieży, obuwia, bielizny osobistej, środków higieny, torby lub plecaka).

Organizatorzy wyjazdów będą musieli zapewnić dzieciom opiekę psychologiczną oraz program rekreacyjno-wypoczynkowy.

Dobiegają końca prace nad zapewnieniem warunków zapewnienia dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że uczniowie poszkodowani w wyniku występujących w czerwcu i lipcu klęsk żywiołowych, w tym huraganów i gradobicia mogą skorzystać z następujących, stałych form pomocy:

możliwości ubiegania się przez rodziny uczniów o zasiłek szkolny ze środków Narodowego Programu Stypendialnego, przy czym wysokość zasiłku szkolnego może wynosić 455 zł; zasiłek może być udzielany bez względu na dochód w rodzinie ucznia,
dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna' z puli środków przeznaczonych dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły o potrzebie przyznania dofinansowania ze względu na szczególną sytuację losową.

DLA SAMORZĄDÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY

Kuratorzy zostali poproszeni o przekazanie MEN informacji na temat szkód powstałych w obiektach oświatowych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą bowiem ubiegać się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,25% rezerwy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych w obiektach oświatowych w wyniku zdarzeń losowych.

Wnioski samorządów, po zweryfikowaniu, będą przedkładane do zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie przekazywane do realizacji ministrowi finansów, który jest dysponentem rezerwy.


Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Uchwała w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Metryczka

23.07.2012
Data publikacji 23.07.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry