Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenia organizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych - granty Kuratora - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia organizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych - granty Kuratora

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych tzw. grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Warszawa, dnia 7 maja 2012 r.
 
KPU.5471.1.9.2012.ZK
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół i placówek województwa mazowieckiego
 
 
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych tzw. grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 
Bezpłatne szkolenia w 18 poniżej wymienionych obszarach tematycznych odbędą się w rejonach Warszawy, Radomia, Siedlec, Płocka, Ostrołęki i Ciechanowa. Proszę Państwa o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami znajdującymi się na stronach internetowych organizatorów. Jednocześnie proszę o przesyłanie uwag i wniosków dotyczących przebiegu szkoleń do wizytatora Zbigniewa Kłosowskiego - zbigniew.klosowski@kuratorium.waw.pl.
 
L.p.
Obszar tematyczny szkolenia
Forma
Adresaci
1.
Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej, do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych - organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Kurs
doskonalący
20 godz.
Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
2.
Opinia i orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej wsparciem nauczycieli w dostosowaniu wymagań dydaktycznych do możliwości uczniów.
Kurs
doskonalący
10 godz.
Dyrektorzy, pedagodzy
i psycholodzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3.
Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w kontekście indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Dobór metod pracy z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej.
Kurs doskonalący
20 godz.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
4.
Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych.
Kurs doskonalący
15 godz.
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
5.
Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia narzędzi do ewaluacji i kontroli.
Kurs doskonalący
15 godz.
Dyrektorzy szkół/placówek, członkowie zespołów
ds. ewaluacji
i kontroli.
6.
Wykorzystanie raportu z ewaluacji zewnętrznej
w doskonaleniu jakości pracy szkoły/placówki.
Kurs doskonalący
10 godz.
Rady pedagogiczne szkół/placówek, w których przeprowadzono ewaluację zewnętrzną.
7.
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w nauczaniu różnych przedmiotów.
Kurs doskonalący
15 godz.
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek.
8.
E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły.
Kurs doskonalący
15 godz.
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek.
9.
Konstruowanie i adaptowanie programów nauczania opartych na wymaganiach podstawy programowej.
Kurs doskonalący
20 godz.
Nauczyciele wszystkich typów szkół.
10.
Realizacja nowej podstawy programowej w kl. IV-VI.
Konferencja        5 godz.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych.
11.
Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych.
Konferencja       5 godz.
Dyrektorzy, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych.
12.
Warunki konieczne do budowania jakości pracy gimnazjum.
Kurs doskonalący
15 godz.
Dyrektorzy, nauczyciele gimnazjów.
13.
Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach wyzwaniem dla szkół zawodowych (podstawy kształcenia w zawodach, kształcenie modułowe, kształcenie na odległość, potwierdzanie kwalifikacji zawodowych).
Kurs doskonalący
20 godz.
Dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych.
14.
Stosowanie prawa w praktyce szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji szkolnej, ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, kompetencji rady pedagogicznej).
Kurs doskonalący
10 godz.
Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek.
15.
Przygotowanie ucznia do roli obywatela, klienta urzędu, konsumenta oraz upowszechnianie edukacji prawnej w pracy z uczniem.
Kurs doskonalący
15 godz.
Nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek.
16.
Innowacyjne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej
w świetlicy szkolnej (organizacja zajęć, rozwiązania praktyczne).
Kurs
doskonalący
10 godz.
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
17.
Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne dla uczniów.
Kurs doskonalący
15 godz.
Nauczyciele bibliotekarze szkolni.
18.
Konstruowanie programów nauczania dla zawodów.
Kurs doskonalący
20 godz.
Liderzy zespołów przedmiotowych szkół zawodowych.
 
 
Katarzyna Góralska
/-/
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 

Metryczka

19.06.2012
Data publikacji 19.06.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Kłosowski
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kłosowski
do góry