Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących

 
            Warszawa, dnia 31 maja 2012 roku
 
SNP.5534.3.2012
 
Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów, liceów ogólnokształcących
                                                                                                               województwa mazowieckiego
 
 
Szanowni Państwo,
zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 prowadzone będzie monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących.
Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest pozyskanie od dyrektorów szkół i placówek informacji o stanie przygotowań do wprowadzenia podstawy programowej i stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej oraz o uwzględnianiu zalecanych warunków  i sposobach jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych celów edukacyjnych.
Działanie prowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez kuratorów oświaty w 16 województwach wspierane będzie w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
W roku szkolnym 2011/2012 monitorowaniem zostanie objętych:
10% przedszkoli,
10% oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
10% punktów przedszkolnych,
10% zespołów wychowania przedszkolnego,
10% szkół podstawowych,
10% gimnazjów,
10% liceów ogólnokształcących.                                                                                                  
Badaniem powinny zostać objęte publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych) w proporcjach właściwych dla struktury szkół i placówek w każdym województwie.
Dane zbierane za pomocą ankiety w przedszkolu i szkole obejmować będą w szczególności:
- wybrany odział przedszkolny,
- w szkołach podstawowych- wybrany oddział klasy I i wybrany oddział klasy III,
- w gimnazjach- wybrany oddział klasy I i wybrany oddział klasy III.
Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową www.monitorowanie.podstawaprogramowa.edu.pl
Dyrektorzy wytypowanych przedszkoli i szkół proszeni są o wypełnienie zamieszczonego tam formularza, wcześniej dostępnego w wersji tekstowej na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowo w przypadku minimum 10% łącznej liczby badanych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz 10% liczby badanych szkół podstawowych, 10% gimnazjów i 10% liceów ogólnokształcących zostanie sprawdzona poprawność i rzetelność wypełnienia ankiet poprzez wizytę wizytatora w szkole.
Monitorowanie będzie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem:
do 05.06.2012
Przesłanie drogą elektroniczną do dyrektorów wytypowanych przedszkoli i szkół loginów i haseł oraz instrukcji wypełniania formularza on - line
12-18.06.2012
Wypełnianie ankiet on - line przez dyrektorów szkół i przedszkoli
19-27.06.2012
Analiza ankiet przez wizytatorów oraz kontakt z 10% przedszkoli
i szkół objętych monitorowaniem
Bardzo prosimy Państwa Dyrektorów Szkół i Przedszkoli o sprawdzanie zawartości skrzynek pocztowych podanych w bazie SIO, w tym zabezpieczeń antyspamowych, gdyż korespondencja z ORE będzie wysyłana do wielu adresatów.
Ze strony Kuratorium Oświaty w Warszawie osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie są:
·     Barbara Niesłuchowska, e-mail: barbara.niesluchowska@kuratorium.waw.pl, tel. 22 551-24-00 wew.6107;
·     Joanna Ogrodnik, e-mail: joanna.ogrodnik@kuratorium.waw.pl, tel.22 551-24-00 wew.6109;
·     Agata Bronowska, e-mail: agata.bronowska@kuratorium.waw.pl, tel.22 551-24-00 wew.6109.
 

                                                                                                                                                       Mazowiecki Wicekurator Oświaty

                                                                                                                                     /-/

                                                                                                                           Mariusz Dobijański

Metryczka

31.05.2012
Data publikacji 31.05.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska
do góry