Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Miesięczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miesięczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.

Miesięczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia  2012 r.

FKS. 3111.03.2012.GK

 

                                               Szanowni Państwo

                                               Marszałek

                                               Starostowie Powiatów

                                               Prezydenci Miast

                                               Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

                                               województwa mazowieckiego

 

W związku z koniecznością przekazania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych danych dotyczących wysokości wydatków  poniesionych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uczniów w dziale 851 – Ochrona zdrowia,  rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,  § 2010, 2110, 2210  /  46,80 zł.  miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne  w 2012 r./, Kuratorium Oświaty w Warszawie prosi o nadsyłanie przedmiotowych informacji.

 

 

                (wypełniają wyłącznie jst, które otrzymały plan na w/w zadanie)

Przeciętna liczba uczniów          za okres

styczeń-…………        w 2012 r.

                            Liczba uczniów         w m- cu styczniu             2012 r.

              

Wykonanie

za m-c styczeń

2012 r

/ kwota w zł. i gr. /

                         Wykonanie ogółem za okres styczeń-………… 2012 r.

/ kwota w zł. i gr. /

 

Przewidywane              Zapotrzebowanie środków na m-c (następny)

…………… 2012 r.                / kwota w zł. i gr. /

                   Przewidywane      wykonanie             w   2012 r.

/ kwota w zł. i gr. /

 

 

 

Plan na 2012 r.

/ kwota w zł. /

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko i imię osoby sporządzającej tabelkę …………………...................................................                                                                                            Nr telefonu.............................................. 

 

Informacje zawierające dane dotyczące wysokości wydatków poniesionych na ww. cel wraz ze wskazaniem liczby osób, za które opłacono składki, proszę przesyłać do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (narastająco).

 

Dane należy przesłać do Wydziału Finansowo-Księgowego Kuratorium Oświaty
w Warszawie na numer tel.- faxu  022  551-24-32 lub e-mail: fk@kuratorium.waw.pl  

 

 

 

 

 

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Metryczka

17.01.2012
Data publikacji 17.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Irena Wyszomierska
do góry