Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

PLANOWANE BADANIA INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

PLANOWANE BADANIA INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Planowane badania IBE w II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

EPZ.533.1.2012                                                                                                                          Warszawa, 02 stycznia 2012r.
 
 
 
Dyrektorzy szkół/placówek
województwa mazowieckiego
 
     Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu systemowego: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1: Tworzenie warunków
i narządzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty, pragnę przekazać informację o planowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych badaniach.
W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 planowane jest przeprowadzenie badań w następujących obszarach :
1. Badanie dydaktyki szczegółowej matematyki w gimnazjum.
2. Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki dotyczących rozwoju zawodowego.
3. Współczesna recepcja lektur szkolnych na III etapie edukacyjnym.
4. Badanie czytelnictwa dzieci i młodzieży.
5 .Badanie podłużne szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia - etap 3.
6. Konstrukcja narzędzia obserwacyjnego (aplikacji komputerowej) oraz dwuetapowy pilotaż narzędzia w III klasie szkoły podstawowej.
7. Konstrukcja Testu Umiejętności Na Starcie Szkolnym (TUNSS), dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych (dzieci 6 i 7 letnie) oraz pilotaż i badanie normalizacyjne narzędzia w docelowej grupie wiekowej.
8. Przygotowanie polskich eksperymentalnych wersji trzech anglojęzycznych testów psychologicznych.
9. Badanie dotyczące sposobów wykorzystania technologii informacyjno - komputerowych
w szkołach
10. Pilotaż zadań testowych języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii
i przedmiotów przyrodniczych.
11. Badanie uczenia się i nauczania języka obcego w gimnazjum.
12. Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (ewaluacja projektu systemowego).
13. Analiza funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście wsparcia płynnego przejścia młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy.
14. TALIS –Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się.
15. Laboratorium Mikrobadań.
16. Badanie wyjścia z zawodu nauczyciela - początkujący nauczyciele.
Wskazane działania mają na celu wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. Autorzy podkreślają, iż żadne z prowadzonych przez IBE badań nie jest oceną pracy szkoły, konkretnego dyrektora czy nauczyciela. Jednocześnie dobór szkół mających wziąć udział
w badaniach jest losowy, a wyniki badań zostaną opracowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.
Instytut Badań Edukacyjnych do Dyrektora każdej z wylosowanych szkół zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody na udział
w badaniu, a także poprosi o pomoc w jego sprawnej realizacji. Realizatorzy badań udzielą Państwu wszelkich informacji, a także prześlą materiały informacyjne Instytutu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt:
Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01 - 180 Warszawa
Nr telefonu: (22) 24 17 190
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej (www.ibe.edu.pl), na której znajdują się informacje o prowadzonych badaniach.
Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/ - /
Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

02.01.2012
Data publikacji 02.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska
do góry