Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narada Kuratorów organizowana przez MEN w sprawie organizacji wypoczynku dla dzieci, których rodziny zostały poszkodowane w wyniku nawałnic w roku 2011. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada Kuratorów organizowana przez MEN w sprawie organizacji wypoczynku dla dzieci, których rodziny zostały poszkodowane w wyniku nawałnic w roku 2011.

W dniu 27 lipca 2011 w Gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się narada Kuratorów dotycząca m.in. omówienia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wichur, nawałnic i podtopień). Spotkanie prowadziła pani Minister Katarzyna Hall we współudziale pani Krystyny Szumilas. W trakcie tego spotkania przekazane zostały informacje dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci, których rodziny zostały poszkodowane w wyniku nawałnic w roku 2011.

W dniu 27 lipca 2011 w Gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się narada Kuratorów dotycząca m.in. omówienia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wichur, nawałnic i podtopień). Spotkanie prowadziła pani Minister Katarzyna Hall we współudziale pani Krystyny Szumilas. W trakcie tego spotkania przekazane zostały informacje dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci, których rodziny zostały poszkodowane w wyniku nawałnic w roku 2011.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło procedurę uruchamiania środków finansowych przeznaczonych na 14-dniowe wakacyjne wyjazdy terapełtyczno - edukacyjne dla dzieci zamieszkałych na terenach poszkodowanych przez nawałnice w 2011 roku.

Na każde zgłoszone dziecko przeznaczono kwotę 1100 złotych. Środki zostaną przekazane do budżetu wojewodów. Rekomenduje się, by koszt wypoczynku nie przekroczył 1000 złotych na każde dziecko. W uzasadnionych przypadkach może on jednak zostać podniesiony do 1100 złotych.

Nabór uczestników wypoczynku należy przeprowadzić bez uwzględnienia kryterium dochodowego ich rodzin, określonego ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Zlecanie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych może odbyć się w trybie art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) – z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wyjazdy muszą zostać zorganizowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (bez obowiązku dotrzymania terminu zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia – ze względu na nieprzewidziane okoliczności organizacji wypoczynku).

Zakwaterowanie musi odbywać się w obiektach o stałej infrastrukturze komunalnej, spełniających wymogi bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunków higieniczno – sanitarnych. W ramach przekazanych środków finansowych oraz wkładu własnego organizatora należy zapewnić: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, zatrudnienie kierownika i nauczyciela – wychowawcy, stałą opiekę psychologa i lekarza, program rekreacyjno – wypoczynkowy pobytu (bilety wstępu, art. biurowe, sprzęt sportowy, itp.), ewentualną wyprawkę dla uczestnika, ubezpieczenie, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej, transport.

Kwota wsparcia w województwie mazowieckim, przeznaczona na organizację wypoczynku dla dzieci, wynosi 632 500,00 zł

Osobą kontaktową w sprawie organizacji wypoczynku dla dzieci z terenów poszkodowanych jest Katarzyna Błońska z Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych, tel. 22 347 44 61, katarzyna.blonska@men.gov.pl.

Metryczka

27.07.2011
Data publikacji 27.07.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Skrzypek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Skrzypek
do góry