Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

                      Warszawa, 07 czerwca 2011 r.
 
dotyczy: stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)
 
 
KZU.5750.2.2011.ES
 
                                                                           Państwo Dyrektorzy
                                                         publicznych i niepublicznych
                                                         gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
                                                         dla młodzieży
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
            nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2011/2012, uwzględniając wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2010/2011.
W związku z powyższym:
Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły (jeśli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski (zał. nr 2 – karta zgłoszeniowa) kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN):
 
Ø do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
Ø do 11 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 
Do Kuratorium Oświaty należy przesłać 2 egzemplarze wniosków (w tym jeden egzemplarz podpisany przez dyrektora szkoły) dla każdego kandydata do tego stypendium.
Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w artykule 90i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty.
 
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności:
 
 
Ø laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 
Ø laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 
Ø uczniowi szkoły uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 
Ø uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajeciach przewidzianych tokiem studiów;
 
Ø uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 
 
Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2010/2011 ukończyli szkołę.
Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (w dwóch egzemplarzach) potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2010/2011.
Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
                                                                       z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 
                                                                                                   /-/
                                                                                    Katarzyna Góralska
                                                                           Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

09.06.2011
Data publikacji 09.06.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Sadowska
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry