Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o Konkursie na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o Konkursie na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 32 (00 – 024) ponownie ogłasza Konkurs na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych” nr 4/PO KL/2009 realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 32 (00 – 024) ponownie ogłasza Konkurs na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych” nr 4/PO KL/2009 realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
 
Projekt „Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych” składa się z dwóch etapów. Realizacja etapu drugiego uzależniona jest od pozytywnej oceny rezultatów etapu I przez jednostkę wdrażającą.
 
Rekrutacja posiada charakter otwarty, powszechny i jawny.
 
Panel Ekspertów liczył będzie dziewięciu członków, w tym trzech pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, trzech metodyków nauczania oraz trzech nauczycieli.
 
Do zadań Panelu Ekspertów w pierwszym etapie realizacji Projektu należeć będzie m.in.:
 • opracowanie tematyki wykładów nagrywanych w ramach Projektu oraz wytycznych dla autorów wykładów,
 • zbiorcze opracowanie podręcznika dla nauczyciela i książki ćwiczeń dla ucznia (powiązanych tematycznie z każdym z wykładów),
 • opracowanie metodyki realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego w szkołach ponadgimnazjalnych (metodologia prowadzenia zajęć z nagranymi wykładami wraz z instrukcją stosowania tego produktu),
 • opracowanie metodologii użycia programów popularno-naukowych TVP,
 • opracowanie strategii wdrażania produktu innowacyjnego,
 • kontrola jakości merytorycznej wykładów,
 • uczestnictwo w przygotowaniu raportu końcowego z etapu I.
W drugim etapie realizacji Projektu do zadań Panelu Ekspertów będą należały wspólne prace z nauczycielami, którzy brali udział w szkoleniach, a następnie przez 12 miesięcy prowadzili zajęcia pozalekcyjne w swoich szkołach. Ich działanie ma doprowadzić do stworzenia analiz odpowiadających na pytanie na ile innowacyjny sposób prowadzenia zajęć przełożył się na wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi oraz czy zmieniła (zwiększyła) się liczba uczniów deklarujących chęć kontynuowania nauki na kierunkach studiów opartych na wiedzy.
 
W ramach niniejszego konkursu wybrany zostanie: jeden metodyk nauczania w zakresie chemii lub popularyzator wiedzy w zakresie nauk ścisłych oraz jeden nauczyciel chemii.
 
Do udziału w pracach Panelu Ekspertów może zgłosić się Kandydat będący:
 • metodykiem nauczania w zakresie chemii lub nauczycielem akademickim zajmującym się popularyzacją wiedzy w zakresie nauk ścisłych,
 • nauczycielem lub nauczycielem akademickim chemii z minimum rocznym stażem, czynnym zawodowo lub wykonującym pracę nauczyciela w przeszłości przez co najmniej 1 rok w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.
Kandydat zgłasza swój udział poprzez doręczenie w jednym egzemplarzu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załączonego poniżej) na adres Biura Projektu – siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie - osobiście albo pocztą tradycyjną w terminie do dnia 22 marca do godz.16:00.
 
Do formularza Kandydat załącza:
 1. CV zawodowe oraz list motywacyjny,
 2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (jeśli dotyczy),
 3. potwierdzenie stażu pracy pedagogicznej lub potwierdzenie stażu pracy w zakresie popularyzacji nauk ścisłych,
 4. zgodę dyrektora macierzystej szkoły (pracodawcy).
Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz wraz z załącznikami powinien być zapakowany w zamkniętą kopertę oznaczoną w następujący sposób:
 
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, 00 – 024 Warszawa
Konkurs na Członka Panelu Ekspertów w Projekcie edukacyjnym
„Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009
Termin złożenia oferty konkursowej: ……… 2011 r., godz. ………
 
Terminem doręczenia oferty do Biura Projektu jest wpływ oferty do biura podawczego Kuratorium Oświaty w Warszawie poświadczony prezentatą.
 
Oceny Kandydatur dokona Komisja Konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty według punktacji przyznanej zgodnie z poniższymi kryteriami. Komisja konkursowa może przyznać każdemu kandydatowi od 0 do 40 punktów.
 
Kryteria i ocena spełnienia wymagań merytorycznych – rozpatrywane na podstawie formularzy zgłoszeniowych Kandydatów.
 
 
Lp.
Kryterium merytoryczne rekrutacji
Liczba punktów
I
przygotowanie zawodowe i doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym
0-10 pkt
II
udokumentowane doświadczenie w realizacji innowacji edukacyjnych
0-10 pkt
III
doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych ponadobowiązkowych
0-10 pkt
IV
podsiada doświadczenie w pracy (lub recenzji) nad podręcznikiem dla nauczyciela lub książką ćwiczeń dla ucznia
0-10pkt
 
Do Panelu Ekspertów zostanie zakwalifikowany 1 metodyk nauczania w zakresie chemii lub popularyzator wiedzy w zakresie nauk ścisłych oraz jeden nauczyciel chemii, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów.
 
W przypadku braku chętnych procedura rekrutacji może być przedłużona lub powtórzona.
 
Ogólne założenia projektu znajdują się na stronie internetowej: www.projekt.kuratorium.waw.pl
 
Wyniki prac komisji Konkursowej – wraz z punktacją - zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.projekt.kuratorium.waw.pl w terminie do dnia 25 marca 2011 r.
 
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Panelu Ekspertów zostaną powiadomieni osobiście o wyborze.
 
Organizator Konkursu zastrzega, że nie zwraca złożonych ofert konkursowych.
 
W załączeniu:
- formularz ofertowy
 

Pliki do pobrania

Metryczka

17.03.2011
Data publikacji 17.03.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wierzchowska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry