Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Odznaczenia dla nauczycieli zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczenia dla nauczycieli zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe

Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do kuratorów oświaty z prośbą o zaproponowanie osób – nauczycieli i dyrektorów szkół - zasługujących na szczególne wyróżnienie za ich zaangażowanie i prace związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków powodzi. Termin nadsyłania zgłoszeń do Kuratorium Oświaty w Warszawie upływa 22 czerwca 2010 r.

Warszawa, 16 czerwca 2010 r.

KO.ADM.I.PW-1144- 14 /10
 

Szanowny Pan Marszałek Województwa

Państwo Starostowie, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie, Wójtowie,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,
 

uprzejmie informuję, ze Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do kuratorów oświaty z prośbą o zaproponowanie osób – nauczycieli  i dyrektorów szkół - zasługujących na szczególne wyróżnienie za ich zaangażowanie i prace związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków powodzi,  do uhonorowania  poprzez przyznanie:
 

I. odznaczeń państwowych:

  1. Krzyż Zasługi, będący nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków,  a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom;
    • Krzyż zasługi może być nadany między innymi za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadawany tej samej osobie dwukrotnie. Przed nadaniem  Krzyża zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata – odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.
    • Medal za Ofiarność i Odwagę, stanowiący nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie. Medal może być nadawany tej samej osobie wielokrotnie.
  2. Medal Komisji Edukacji Narodowej, będący między innymi nagrodą za szczególne zasługi w zakresie działalności opiekuńczej. Medal może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
  3. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, a także za osiągnięcia w zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, rozwiązywaniem problemów socjalnych uczniów, pracy organizacyjnej na rzecz szkoły. Nagrody te będą przyznawane zgodnie z  § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078).
 

Szczególnie ważne jest, aby uhonorowane zostały te osoby, które natychmiast podjęły działania niesienia pomocy pozaszkolnej  z terenów dotkniętych powodzią, jak również zaproponowanie osób, spoza terenów powodziowych, które pośpieszyły z pomocą potrzebującym.

 

W związku z tym,  proszę o sporządzenie stosownych wniosków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem wymogów formalnych i merytorycznych i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32 lub właściwej miejscowo Delegatury do dnia 22 czerwca 2010 r. (data wpływu do Kuratorium). W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się pod numerem telefonu (22) 551 24 00 wew. 1021 lub 2032.
 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/- /

Katarzyna Góralska

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

18.06.2010
Data publikacji 18.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry