Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat zasiłek powodziowy - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat zasiłek powodziowy

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”
oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2010 r.:
  • Uchwałę Nr 76/2010 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,
  • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne
które zawierają uaktualnione informacje dotyczące zasad otrzymania zasiłku powodziowego, bardzo proszę o zapoznanie się z treścią niniejszego komunikatu:

Cele programu w zakresie zasiłku powodziowego na cele edukacyjne:
wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego:
  • dzieci realizujących w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych
przez udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego w formie zasiłku powodziowego.

Uprawnionymi do skorzystania z jednorazowego świadczenia pieniężnego – „zasiłku powodziowego” są dzieci realizujące w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, o ile ich rodziny zostały zakwalifikowane do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 000 zł ze środków pomocy społecznej, w związku z powodzią w maju 2010 r.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza listę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku powodziowego.
 
Zasiłek powodziowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi 1 000 zł dla jednego dziecka lub ucznia. Otrzymane świadczenie pieniężne może zostać przeznaczone na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Zasiłek powodziowy będzie wypłacany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dane o liczbie uprawnionych dzieci i uczniów zostaną zweryfikowane w trakcie realizacji wypłat przez gminy. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane do budżetów wojewodów proporcjonalnie do liczby dzieci i uczniów, których rodziny dotknięte zostały powodzią. Wojewodowie zwiększą odpowiednio budżety gmin, na terenie których mieszkają dzieci i uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

W przypadku wystąpienia dodatkowych potrzeb finansowych związanych ze zwiększeniem liczby dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy Minister Edukacji Narodowej na wniosek wojewody będzie wnioskował do Ministra Finansów o uruchomienie dodatkowej transzy środków. Wystąpienie wojewody do Ministra Edukacji Narodowej będzie możliwe do dnia 3 września 2010 r.

Po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa wójt, burmistrz, prezydent miasta wypłaca niezwłocznie należne świadczenie rodzicom dziecka, ucznia (rodzicom zastępczym, prawnym opiekunom) lub pełnoletniemu uczniowi.

Otrzymanie „zasiłku powodziowego” nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.

W związku z powyższym proszę, aby wójt, burmistrz, prezydent miasta przyznając jednorazowe świadczenie pieniężne ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6 000 zł ustalał liczbę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku powodziowego w danej rodzinie i przekazywał te dane – zgodnie z załącznikiem do pisma, bezzwłocznie po zebraniu informacji w tym zakresie na terenie gminy/miasta, nie później jednak niż do dnia 15 czerwca 2010 r.

Zgłoszenia w zakresie liczby dzieci/uczniów uprawnionych do objęcia programem należy nadsyłać w wersji:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Pliki do pobrania

Metryczka

08.06.2010
Data publikacji 08.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry