Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pomoc dzieciom i samorządom z terenów dotkniętych powodzią - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc dzieciom i samorządom z terenów dotkniętych powodzią

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej podjął działania na rzecz pomocy dzieciom i samorządom z terenów dotkniętych powodzią.

Apel Ministra Edukacji Narodowej do kuratorów oświaty i dyrektorów szkół


 

Działania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powodzi
Warszawa, dnia 28 maja 2010 r.

KO.IPR.I - WA.071- 27/10


Prezydenci miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej podjął działania na rzecz pomocy dzieciom i samorządom z terenów dotkniętych powodzią. W związku z tym, Kuratorzy Oświaty są na bieżąco informowani o prowadzonych działaniach i obligowani do zbierania informacji w tym zakresie.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o zebranie informacji dotyczących:

  1. zapotrzebowania poszczególnych gmin na finansowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjazdu edukacyjnego lub wyjazdu wakacyjnego dla dzieci poszkodowanych podczas powodzi.

W pierwszej kolejności należy dokonywać zgłoszeń grup uczniów wraz z opiekunami na 2-tygodniowe wyjazdy edukacyjne w czerwcu 2010 r., ze szkół, w których nie mogą odbywać się zajęcia edukacyjne lub których uczniowie – grupy uczniów – nie mają odpowiednich warunków zamieszkania. W następnej kolejności – zgłoszenia grup na wyjazdy wakacyjne.

Szczególnie zwracam uwagę na fakt, iż uczniowie szkół, w których zajęcia z powodu powodzi nie będą się odbywały dłużej niż tydzień, powinni natychmiast skorzystać z wyjazdu edukacyjnego.

Przy organizowaniu ww. wyjazdów ważnym założeniem jest, że grupę będą stanowić uczniowie jednej szkoły lub przynajmniej jednej gminy. W wyjeździe takim powinni uczestniczyć w roli opiekunów, nauczyciele ze szkół, w których nie odbywają się zajęcia edukacyjne – nauczyciele, którzy znają dzieci i mogą im służyć pomocą w trudnych chwilach. Podczas wyznaczania liczby opiekunów należy kierować się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zmianami).

Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia jest deklaracja jednostki samorządu terytorialnego o zapewnieniu transportu zgłoszonej grupie uczniów oraz ich opiekunom na miejsce wypoczynku i w drodze powrotnej.

W związku z zaistniałą sytuacją, uniemożliwiającą pracę szkół na terenach popowodziowych, zachęcamy do jak najszybszego zebrania grup dzieci i wysyłania na 2-tygodniowe wyjazdy edukacyjne.

Zapotrzebowanie na 2-tygodniowy wyjazd edukacyjny lub wakacyjny dla uczniów poszkodowanych przez powódź należy nadsyłać w wersji:

a) papierowej z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta z dopiskiem „POWÓDŹ” na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

b) elektronicznej na e-mail: lukasz.czernicki@kuratorium.waw.pl

Zgłoszenia na wyjazdy edukacyjne oraz wakacyjne należy nadsyłać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do pisma.

Po rozpatrzeniu zgłoszeń Departament Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej przekaże adresy miejsc oraz dane organizatora wyjazdu edukacyjnego lub wakacyjnego finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  1. potrzeb wyposażenia uczniów w podręczniki i przybory szkolne na rok szkolny 2010/2011 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.- „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Dzieci z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi zostaną objęte pomocą w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Uprawnionymi do skorzystania z jednorazowego świadczenia pieniężnego – „zasiłku powodziowego” są dzieci i uczniowie realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki we wszystkich typach szkół, którzy zamieszkują na terenach zalanych lub podtopionych, pod warunkiem, że rodzina ucznia została zakwalifikowana przez samorząd gminny do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 000 zł ze środków pomocy społecznej.

W celu otrzymania „zasiłku powodziowego” rodzic, rodzic zastępczy, prawny opiekun lub uczeń pełnoletni musi zgłosić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia. Rodziny nie są zobowiązane do przedkładania dodatkowych informacji oraz zaświadczeń w celu otrzymania „zasiłku powodziowego”.

 

Otrzymanie „zasiłku powodziowego” nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc
na dofinansowanie zakupu podręczników, zgodnie z zasadami określonymi w ww. programie.

Wysokość zasiłku powodziowego wynosi 1 000 zł. Otrzymane świadczenie pieniężne może zostać przeznaczone na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Pomoc, o której mowa, wypłacana będzie w gminach właściwych dla miejsca zamieszkania ucznia. W tym celu Wojewoda Mazowiecki zwiększy odpowiednio budżety gmin, na terenie których mieszkają uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy – na podstawie zgłoszonych przez gminy potrzeb w tym zakresie.

W związku z powyższym proszę o przekazanie danych o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do objęcia pomocą - zgodnie z załącznikiem nr 2 do pisma, bezzwłocznie po zebraniu informacji w tym zakresie na terenie gminy/miasta, nie później jednak niż do dnia 15 czerwca 2010 r.

Zgłoszenia w tym zakresie należy nadsyłać w wersji:

a) papierowej z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta z dopiskiem „POWÓDŹ” na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

b) elektronicznej na adres e-mail: aldona.lodzinska@kuratorium.waw.pl

 

  1. potrzeb związanych z koniecznością przeprowadzenia remontów w szkołach uszkodzonych przez powódź.

W celu oszacowania na terenie województwa potrzeb, w zakresie przeprowadzenia remontów w szkołach uszkodzonych przez powódź, należy wypełnić tabelę zgodnie z załącznikiem nr 3 i przesłać w wersji:

a) papierowej z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta z dopiskiem „POWÓDŹ” na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

b) elektronicznej na adres e-mail: danuta.kwiatek@kuratorium.waw.pl

 

Jednocześnie informuję, że za koordynację poszczególnych zadań w Kuratorium Oświaty w Warszawie odpowiedzialne są następujące osoby:

Nazwa zadania

Imię i nazwisko koordynatora

Numer telefonu

Adres e-mail

zapotrzebowanie poszczególnych województw na finansowanie wyjazdu edukacyjnego lub wyjazdu wakacyjnego dla dzieci poszkodowanych podczas powodzi

Łukasz

Czernicki

(22) 621-67-04 lub

 

(22) 621-66-79

lukasz.czernicki@kuratorium.waw.pl

potrzeby dotyczące wyposażenia uczniów w podręczniki i przybory szkolne na rok szkolny 2010/2011 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Aldona

Lodzińska

(22)

551-24-00 wew.

1101

aldona.lodzinska@kuratorium.waw.pl

potrzeby związane z koniecznością przeprowadzenia remontów w szkołach uszkodzonych przez powódź

Danuta

Kwiatek

(22)

551-24-00 wew.

3091 lub 3092

danuta.kwiatek@kuratorium.waw.pl


Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Pliki do pobrania

Metryczka

27.05.2010
Data publikacji 27.05.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wierzchowska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry