Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca powoływania liderów zmian w realizacji zadań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca powoływania liderów zmian w realizacji zadań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Minister Edukacji Narodowej zamierza powołać w trybie konkursowym liderów zmian. Osoby te uczestnicząc w realizacji projektu:„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, współfinansowanego przez EFS, przybliżą nauczycielom model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażą ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

                                                                                                                                                           Warszawa, 17 maja 2010 r.
KO.WKS.II.JK.0711-30/10


Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
Dyrektorzy, nauczyciele szkół województwa mazowieckiegodotyczy: powoływania liderów zmian w realizacji zadań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Szanowni Państwo,

mając na uwadze twórcze i aktywne wdrażanie istotnych zmian na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w obszarze poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapraszam Państwa do wnikliwego zapoznania się z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu pełnego przygotowania się przez szkoły i wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem zmian w ww. zakresach. Aby umożliwić wszystkim Państwu udział w tym niezmiernie ważnym dialogu społecznym, Minister Edukacji Narodowej zamierza powołać liderów zmian.

Wybrane w trybie konkursowym osoby, uczestnicząc w realizacji projektu: „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, współfinansowanego przez EFS, przybliżą nauczycielom model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażą ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zadaniem liderów zmian będzie również profesjonalne przekazanie kadrze pedagogicznej szkół i placówek w Polsce na spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, wyczerpujących informacji dotyczących poprawy jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwości zapewnienia dziecku/uczniowi wsparcia i zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej jego środowiska nauczania i wychowania.

W wyniku konkursu w każdym powiecie zostanie wybrany lider zmian (jeden lub dwóch), któremu Minister Edukacji Narodowej zleci wykonanie ww. zadań realizowanych w projekcie: „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Po starannym przygotowaniu liderzy zmian będą mogli na swoim terenie prowadzić także działania promujące podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy szkoleń otrzymają wydane przez MEN certyfikaty, potwierdzające ich kompetencje.
Zachęcam Państwa do zaangażowania się i pełnego uczestnictwa w planowanym do realizacji projekcie, po uprzednim zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia ww. konkursu i wymaganiami stawianymi kandydatom na liderów zmian, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Z poważaniem


z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

18.05.2010
Data publikacji 18.05.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kasińska
do góry