Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

MONITOROWANIE WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

MONITOROWANIE WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 będzie prowadzone monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 będzie prowadzone monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach. Z uwagi na harmonogram wdrażania zmian programowych w roku szkolnym 2009/2010 monitorowanie będzie dotyczyło przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów.

Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest pozyskanie informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej i uwzględnianiem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.

Działanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku szkolnym 2009/2010 w województwie mazowieckim monitorowaniem zostanie objętych:

• 10% przedszkoli,
• 10% oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
• 10% innych form wychowania przedszkolnego,
• 10% szkół podstawowych,
• 10% gimnazjów.

Badaniem zostaną objęte publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych).

W terminie do dnia 30 marca br. roku dyrektorzy wytypowanych przedszkoli/szkół zostaną poinformowani o terminie i sposobie przeprowadzenia monitorowania, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Do dnia 31 marca br. dyrektorzy szkół (przedszkoli) wytypowanych do przeprowadzania monitorowania otrzymają e-mail, z zaproszeniem do platformy www.monitorowanie.podstawaprogramowa.edu.pl oraz tymczasowym loginem i hasłem.

Badanie zostanie przeprowadzone on-line – dyrektorzy wytypowanych szkół/przedszkoli, po zalogowaniu się na ww. stronie, wypełniają zamieszczony tam odpowiedni arkusz. Dodatkowo, w przypadku 10 % łącznej liczby badanych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz 10 % liczby badanych szkół podstawowych i gimnazjów zostanie przeprowadzona weryfikacja ankiet poprzez wizytę wizytatora w szkole, kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wybór formy należy do kuratorium oświaty).

Monitorowanie zostanie przeprowadzone według poniższego harmonogramu:

1) Wypełnianie ankiet on–line przez wytypowanych dyrektorów przedszkoli i szkół z województwa mazowieckiego w terminie:

                                                                                                12 – 16 kwietnia br.

2) Analiza ankiet przez wizytatorów oraz kontakt z 10% placówek objętych monitorowaniem w terminie:

                                                                                      19 kwietnia – 14 maja br.

3) do 25 czerwca br. - przygotowanie raportów z przebiegu i wyników monitorowania wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Na pytania i wątpliwości dyrektorów przedszkoli i szkół związane z wypełnieniem ankiet odpowiedzi będą udzielać wizytatorzy odpowiedzialni za realizację zadania. W załączeniu wykaz wizytatorów z danymi kontaktowymi (telefon, email).

Prosimy Państwa Dyrektorów o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi arkuszami do monitorowania podstawy programowej:


Arkusz dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego

Arkusz dla klas I szkół podstawowych

Arkusz dla klas I gimnazjum


Informacje oraz arkusze do monitorowania podstawy programowej zamieszczone są również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.reformaprogramowa.men.gov.pl

Informację opracował Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Metryczka

25.03.2010
Data publikacji 25.03.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Urbańska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Urbańska
do góry