Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kto ty jesteś? – Polak mały. Ruszył nabór wniosków do nowego programu - Aktualności -

Nawigacja

Kto ty jesteś? – Polak mały. Ruszył nabór wniosków do nowego programu

26 czerwca br. o 15:00 ruszył nabór do programu „Kto ty jesteś? - Polak mały”. Elektroniczny system do składania wniosków będzie otwarty do 17 lipca. Każdy wniosek niezależnie od dnia złożenia będzie poddany ocenie merytorycznej powołanych ekspertów.

W ramach programu zostaną przekazane środki finansowe dla: organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, instytucji kultury, podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834) na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków.

Każdy wniosek złożony w terminie od 26 czerwca od godz. 15:00 do 17 lipca do godz. 23:59, który uzyska akceptację formalną, będzie poddany ocenie merytorycznej przez ekspertów.

W ramach programu wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

 

Program jest podzielony na moduły tematyczne

Moduł 1 pn. ,,Odkrywcy świata” obejmujący:

a) organizowanie warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność dzieci zgodnych z ideą STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),

b) stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, w której dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne,

c) tworzenie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami,

d) organizowanie wizyt i spotkań edukacyjnych w miejscach, które poszerzą horyzonty wiedzy i wyobraźni dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata,

e) organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody mających na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy w wybranych zawodach oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji;

Moduł 2 pn. „Kultura dla przedszkola” obejmujący:

a) organizowanie zajęć poświęconych kulturze, w tym kulturze lokalnej, tradycjom lokalnym i lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, które będą rozwijać poczucie tożsamości i szacunek dla różnorodności kulturowej,

b) organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci,

c) współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, w tym muzeami, galeriami sztuki, teatrami, operami, filharmoniami, centrami nauki, skansenami lub innymi instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), w celu organizowania warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci;

Moduł 3 pn. „Bezpieczne przedszkolaki” obejmujący:

a) organizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,

b) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, wystaw lub prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, w przedszkolu, na placu zabaw, w domu lub w najbliższym otoczeniu,

c) tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami;

Moduł 4 pn. „Świat w przedszkolu” obejmujący:

a) organizowanie działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, które będą poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata i ludzi, oraz prawach dziecka, obywatela i osoby z niepełnosprawnością i wynikającej z tego potrzebie zapewnienia dostępności różnych sfer życia, a także będą promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia, tolerancji i włączenia społecznego,

b) organizowanie zajęć poświęconych Unii Europejskiej, jej wartościom oraz zasadom i prawom obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej wyrażonym w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, które będą kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej,

c) organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych i pikników.

 

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu

 • ,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

Wniosek elektroniczny wymaga podania poniższych informacji:

 1. dane wnioskodawcy (nazwę, formę prawną, adres siedziby, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub innej ewidencji, jeżeli wnioskodawca został wpisany do rejestru lub ewidencji, datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo do innego rejestru lub innej ewidencji);
 2. dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
 3. dane osoby uprawnionej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj umocowania i jego zakres);
 4. nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
 5. nazwę projektu objętego wnioskiem;
 6. wskazanie modułu tematycznego (1. Odkrywcy świata, 2. Kultura dla przedszkola, 3. Bezpieczne przedszkolaki, 4. Świat w przedszkolu)
 7. planowany termin realizacji projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem dnia jego rozpoczęcia i zakończenia;
 8. syntetyczny opis projektu objętego wnioskiem;
 9. plan i harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem, ze wskazaniem nazwy, opisu i planowanego terminu realizacji działania oraz ewentualną informacją obejmującą określenie działania i podmiotu, któremu wnioskodawca powierza realizację danego działania;
 10. szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem;
 11. merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu objętego wnioskiem;
 12. obszar lub zasięg realizacji projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem miejsca realizacji i grupy odbiorców tego projektu;
 13. opis zakładanych rezultatów realizacji projektu objętego wnioskiem;
 14. konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu objętego wnioskiem, ze wskazaniem nazwy, planowanego poziomu osiągnięcia oraz sposobu monitorowania rezultatów;
 15. charakterystykę wnioskodawcy zawierającą informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy, w szczególności w zakresie dotyczącym projektu objętego wnioskiem, oraz informację o zasobach kadrowych i rzeczowych wnioskodawcy, które będą wykorzystane do realizacji projektu objętego wnioskiem;
 16. informację, że projekt objęty wnioskiem wpisuje się w zakres działalności statutowej wnioskodawcy, zawierającą w szczególności wskazanie treści przepisów zawartych w umowie, statucie lub innym dokumencie potwierdzających tę informację;
 17. szczegółowy kosztorys projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich oraz wnioskowaną kwotą finansowania projektu objętego wnioskiem;
 18. inne informacje mające znaczenie dla realizacji projektu objętego wnioskiem.

 

Ponadto do wniosku wymagane jest dołączenie w formacie pdf jako oddzielnych dokumentów:

 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy albo odwzorowanie cyfrowe poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, tego statutu lub innego dokumentu w postaci papierowej;
 2. zgodę dyrektora placówki wychowania przedszkolnego, a w przypadku placówki wychowania przedszkolnego będącej publiczną inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, na udział placówki wychowania przedszkolnego w realizacji projektu objętego wnioskiem.

 

Szczegółowe informacje

Informacje w sprawie programu można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu: (22) 34 74 281, (22) 34 74 459, (22) 34 74 680 (w godzinach pracy urzędu).

Wniosek będzie można złożyć tylko poprzez stronę internetową: programyedukacyjne.men.gov.pl od środy 26 czerwca od godziny 15:00 do 17 lipca do godziny 23:59.

Materiały

Komunikat ME o ustanowieniu programu pn. Kto ty jesteś - Polak mały na 2024 r.
Komunikat​_ME​_o​_ustanowieniu​_programu​_pn​_Kto​_ty​_jesteś​_-​_Polak​_mały​_na​_2024​_r.pdf 0.20MB

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.06.2024
Data modyfikacji 27.06.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry