Moje skróty

Schowek

Pokaż (17)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)” „Accessible School for All” (ASA) - Aktualności -

Nawigacja

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)” „Accessible School for All” (ASA)

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

Projekt obejmuje część szkoleniową i część praktyczną.

Bezpłatne szkolenia oparte są na nowatorskiej koncepcji „uczenia się w działaniu” przeznaczone dla nauczycieli specjalistów. Zakres merytoryczny szkoleń dotyczy pracy uwzględniającej zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

W części praktycznej projektu nauczyciele specjaliści prowadzą, w ramach swojej codziennej pracy, działania podczas których wdrażają rozwiązania metodyczne, diagnostyczne, dydaktyczne i terapeutyczne, określone jako „interwencje”.

Nauczyciele specjaliści pełnią w projekcie funkcję tzw. „doradców do spraw dostępności uczenia się”, obejmując wsparciem kompetencyjnym pozostałych nauczycieli w ramach tzw. modelu peer-mentoringu oraz uczniów, którym udzielają bezpośredniego wsparcia edukacyjno-specjalistycznego.

Nauczyciele specjaliści, uczestniczący w projekcie, przechodzą przez kolejne etapy szkoleń:

  1. etap e-learningu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r.);
  2. etap warsztatów z ekspertami (od marca do lipca 2024 r.);
  3. etap interwencji (od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.).

Uczestnicy za zrealizowanie każdego etapu otrzymują mikropoświadczenie „Odznaka+”, które nosi nazwę„Wspieranie dostępności w edukacji”.
Jest to cyfrowy dokument potwierdzający umiejętności w określonym obszarze, osiągnięte w oparciu o ustalone standardy.

Każdy nauczyciel specjalista, po zrealizowaniu wybranych interwencji w zaprojektowanej do tego celu aplikacji asa.ibe.edu.pl, wypełnia raport, w którym opisuje przebieg realizacji interwencji w środowisku swojej placówki. Strategie realizowane w praktyce poddawane są badaniu, w efekcie którego zostanie wypracowany katalog praktyk o skuteczności zweryfikowanej naukowo w formie publikacji.

W projekcie dodatkowo realizowane są działania wspierające uczniów, rodziców oraz nauczycieli w postaci bezpłatnych konsultacji ze specjalistami
z ochrony zdrowia, w tym psychiatrami, psychoterapeutami, a także opracowywane są materiały wspierające m.in. dyrektorów, nauczycieli, pracujących
z uczniami, dla których język polski jest językiem obcym.

Do współpracy w projekcie zaproszono placówki doskonalenia nauczycieli. Ich przedstawiciele po odbytych w projekcie szkoleniach, będą pełnić rolę regionalnych koordynatorów sieci z udziałem nauczycieli specjalistów. Zadaniem tych placówek będzie inicjowanie wymiany doświadczeń, pośredniczenie w przekazywaniu informacji kluczowych między zespołem projektowym a nauczycielami i wsparcie superwizyjne. Udział placówek w projekcie umożliwi także upowszechnianie standardu roli pedagoga specjalnego, jako koordynatora wsparcia edukacyjno–specjalistycznego w szkole/placówce oraz włączenie doświadczeń z projektu do programów szkoleń realizowanych przez placówki w ramach własnej działalności lokalnej.

Równolegle w projekcie prowadzony jest komponent badawczy i ewaluacyjny, a wyniki otrzymane w rezultacie tych działań mają służyć wytworzeniu praktyk sprawdzonych empirycznie (evidence based), wzmacniając w ten sposób system dostępnej i włączającej edukacji dla wszystkich.

Metryczka

Data publikacji 16.05.2024
Data modyfikacji 16.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Hopko
do góry
>