Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025. - Aktualności -

Nawigacja

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025.

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany w ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. 10 kwietnia br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Na konferencji prasowej minister edukacji Barbara Nowacka i sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer przedstawiły założenia zmian w ramowych planach nauczania. Zgodnie z projektem rozporządzenia, do szkół ponadpodstawowych zostanie wprowadzone nauczanie z zakresu edukacji obywatelskiej, a w szkołach podstawowych obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Od września 2024 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

 

Nauka udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które powinien posiadać każdy człowiek.

Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej – edukacji przyrodniczej. Zajęcia te wpisują się i uzupełniają treści uwzględnione w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie rozwijania nawyków i zachowań uczniów w obszarze dbałości o bezpieczeństwo własne i grupy, a w szczególności w obszarze reagowania stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby.

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych nauka udzielania pierwszej pomocy będzie realizowana na zajęciach z wychowawcą. Zajęcia udzielania pierwszej pomocy mogą odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

 

Wprowadzane będą również zmiany o charakterze dostosowująco–porządkującym, dotyczące kształcenia zawodowego:

  1. dostosowano brzmienie § 4 ust. 6 pkt 2 lit. b rozporządzenia, tj. zastąpiono wyrazy „kwalifikacji rynkowej” wyrazami „kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej”, 
  2. skrócono przedłużenie okresu nauki z dwóch lat do jednego roku - w przypadku uczniów branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym,
  3. w związku z obowiązkiem przystąpienia uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego - jako jednego z warunków ukończenia szkoły oraz w związku ze zgłaszanymi przez dyrektorów branżowych szkół II stopnia postulatami dotyczącymi zwiększenia wymiaru godzin przedmiotów ogólnokształcących w drugim semestrze klasy II - dokonano przesunięcia godzin w klasach I i II, tj. zwiększono liczbę godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II - jednocześnie odpowiednio zmniejszając liczbę godzin w klasie I, oraz umożliwiono dyrektorowi szkoły taką organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku.

 

Link do projektu


Konsultacje rozporządzenia potrwają do 2 maja br. Uwagi i opinie można przesyłać na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 11.04.2024
Data modyfikacji 18.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry