Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja na temat obowiązujących przepisów, regulujących prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli - Aktualności -

Nawigacja

Informacja na temat obowiązujących przepisów, regulujących prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki - na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 r., poz. 1045 oraz z 2021 r., poz. 1601).

Kursy kwalifikacyjne mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wymienionym w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, tj. w zakresie:

  • przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
  • pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
  •  wychowania do życia w rodzinie;
  •  zarządzania oświatą.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizator kursu (akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli) wydaje jego uczestnikowi świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Nie jest możliwe prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z innego zakresu niż wskazany powyżej i przez inne jednostki niż akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.

Tylko kursy kwalifikacyjne prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102).

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich z innego zakresu niż ten, który jest określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, mogą te kwalifikacje uzyskać wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl zamieszczono:

  •  wykaz placówek doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (zakładka Edukacja i Kształcenie – Akredytacja – Akredytacja publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli),
  •  informację o organizacji kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli (zakładka Dyrektor i Nauczyciel – Doskonalenie i kształcenie).

Metryczka

Data publikacji 04.04.2024
Data modyfikacji 04.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niesłuchowska
do góry