Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły - formularz zgłoszeniowy. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły - formularz zgłoszeniowy.

Informacja w sprawie tworzenie Wykazu. Formularz zgłoszeniowy.

 

Dyrektorzy szkół,
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 ze. zm.) kurator oświaty corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - zwanych dalej konkursami - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Przypominamy, iż wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych obowiązuję wyłącznie w danym roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę podstawową i jest publikowany na potrzeby rekrutacji na kolejny rok szkolny.

Przez zawody rozumie się: różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

W związku z tworzeniem nowego wykazu w roku szkolnym 2023/2024 Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o przesyłanie zgłoszeń konkursów adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Niniejszy wykaz jest tworzony na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Osiągnięcia uczniów (miejsca zwycięskie) zdobyte w latach poprzednich będą mogły dawać możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025 wyłącznie jeżeli dany konkurs zostanie umieszczony w tegorocznym wykazie. Dyrektorzy szkół lub organizatorzy mogą zgłaszać do tegorocznego wykazu również konkursy, które odbyły się w latach poprzednich.

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub organizator za pomocą formularza wyłącznie drogą elektroniczną. Nadmieniam, iż dyrektor szkoły zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania zgłoszenia, a zgłaszając dany konkurs poświadcza prawdziwość wpisywanych danych.

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego:

http://kuratorium.waw.pl/zgloszenia-konkursy

Powyższy link będzie aktywny do dnia 15 grudnia 2023 roku. Po tym terminie zgłoszenie konkursu do wykazu nie będzie możliwe.

Konkursy zgłoszone przez uczniów lub rodziców nie będą brane pod uwagę.

Konkursy, które były umieszczone w wykazach w latach ubiegłych nie są obligatoryjnie przepisywane do wykazu tegorocznego. Wszystkie konkursy należy zgłosić ponownie.

Projekt wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych będzie opublikowany do końca 31 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ewentualne uwagi będzie można zgłaszać w terminie i sposób podany wraz z publikacją „projektu wykazu”.

Obowiązujący wykaz podczas rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 (wersja ostateczna) zostanie opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie do końca lutego 2024 roku.

Uprzejmie prosimy zgłaszać wyłącznie konkursy spełniające wszystkie poniższe wymagania formalne:

 1. Konkurs musi być organizowany dla uczniów przez podmiot działający na terenie szkoły lub potwierdzonej współpracy ze szkołą i mieć charakter ogólnodostępny i powszechny.
 2. Konkurs powinien posiadać ogólnodostępny regulamin (strona internetowa szkoły, organizatora).
 3. Regulamin konkursu w szczególności powinien zawierać:
 • tytuł konkursu;
 • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
 • jasno określone zasady uczestnictwa;
 • kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów;
 • określone miejsca zwycięskie wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników.
 • harmonogram.
 1. Brak jakichkolwiek opłat za udział w konkursie.
 2. Zasięg konkursu minimum powiatowy
 3. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim muszą składać się z minimum 2 etapów, konkursy wiedzy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z minimum 3 etapów.
 4. Organizator wystawia stosowne zaświadczenie/dyplom zawierające niezbędne dane umożliwiające dokonanie wpisu na świadectwie przez dyrektora szkoły (niezbędne dane ucznia, zasięg konkursu, zdobyte miejsce I, II lub III, dane organizatora).

Spełnianie ww. kryteriów nie jest równoznaczne z umieszczeniem konkursu w wykazie. Zgłoszony konkurs po spełnieniu wymagań formalnych będzie podlegał dalszej analizie. Analizowane będą m.in.: cele oraz założenia konkursu, powszechna dostępność konkursu, organizacja, ranga, poziom merytoryczny, rzeczywisty zasięg.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jak również nie obliguje do publikowania informacji na temat konkursu lub jego organizacji. Ostateczną decyzję, który konkurs będzie umieszczony w wykazie podejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Mazowiecki Kurator Oświaty publikuje wykaz, nie przekazuje informacji do organizatora o wyniku analizy, o której mowa powyżej, jak również nie uzasadnia decyzji.

Decyzje, o których mowa, są ostateczne i nie podlegają trybowi odwoławczemu.

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.09.2023
Data modyfikacji 20.03.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry