Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza instytucji i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego - Aktualności -

Nawigacja

Baza instytucji i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego

Baza dostępna na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Warszawa,  dn. 3 sierpnia 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.021.9.2022.AN

Dyrektorzy
szkół/placówek
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań wynikających z „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022” (M.P. z 2021 r., poz. 1204), przekazuję informacje na temat instytucji i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego:

 1. Podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy
  w rodzinie w 2022 r.
 2. Instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
  w rodzinie.
 3. Punktów konsultacyjnych 2022 r.
 4. Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2022 r.
 5. Organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
 6. Domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego.
 7. Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2022 r.

Jednocześnie informuję, że baza danych dotycząca ww. jednostek jest zamieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Co robimy/Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Serdecznie proszę o upowszechnienie ww. informacji wśród członków Rady Pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych, uczniów/słuchaczy oraz rodziców/prawnych opiekunów w prowadzonych przez Państwa szkołach/placówkach.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.08.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry