Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych – projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych – projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość, zmiany w podstawie programowej przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) – to zawierają przekazane w piątek, 17 grudnia do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Konsultacje potrwają do 17 stycznia 2022 r.

Celem proponowanych zmian jest wzmocnienie komponentu historii najnowszej w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych w połączeniu z treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązkowego, chronologicznego i pełnego kursu historii dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej.

 

Zakres proponowanych zmian

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość (w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowych szkołach I i II stopnia).

Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.). 

Historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, BS I) i sukcesywnie w kolejnych latach – kolejne klasy. 

Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.

Zmiany w podstawie programowej przedmiotu historia (w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia).

Proponowane zmiany w podstawie programowej przedmiotu historia polegają na wydłużeniu cezury historycznej o okres 2004-2015. Obejmują również punktowe zmiany w treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych w ramach poszczególnych epok. 

Zmieniona podstawa programowa przedmiotu historia również będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy od 1 września 2022 r. w klasie I wymienionych szkół.

Zmiana podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie – zakres rozszerzony (w liceum ogólnokształcącym i technikum).

Zmiany w tym przedmiocie wiążą się z zastąpieniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość (zakres podstawowy), ale polegają również na zaproponowaniu nowej koncepcji przedmiotu.

Również w tym przypadku proponuje się sukcesywne zastąpienie aktualnej podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony), począwszy od roku szkolnego 2022/2023 (w klasach I).

 

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość

Biorąc pod uwagę, że zakres treści podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość, który zastąpi (sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2022/2023) przedmiot wiedza o społeczeństwie, obejmuje treści z historii oraz z wiedzy o społeczeństwie, kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 

Ramowe plany nauczania

W  najbliższym czasie skierujemy do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych także projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół związany ze wskazanymi propozycjami. Planowany wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie przedstawiać się następująco:

  • wymiar godzin nowego przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia (w liceum i technikum) zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie,
  • wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 będzie wynosił 7 godzin (w cyklu kształcenia),
  • wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie), w cyklu kształcenia,
  • wymiar godzin przedmiotu historia i społeczeństwo w branżowej szkole I i II stopnia, w której nowy przedmiot również zastąpi wiedzę o społeczeństwie, będzie wynosił 1 godzinę w cyklu kształcenia, 
  • łączna liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego nie ulegnie zmianie; zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami. 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

Metryczka

Data publikacji 21.12.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry