Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Realizacja potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży w szkole - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży w szkole

Przypomnienie zasad korzystania ze świadczeń stomatologicznych przez uczniów

Warszawa,  dn. 5 listopada 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.552.208.2021.MF

 

Dyrektorzy szkół 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przypominam obowiązujące zasady korzystania  z opieki stomatologicznej.

Jest ona sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia i ma na celu:

  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym jest:  gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS obowiązującymi od 1 września 2021 r.:

  • jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych, m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów;
  • należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

Natomiast, jeżeli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący zawiera porozumienie z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nowelizacją w 2018 r. przepisów ustawy Prawo oświatowe, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy także obowiązek przekazania do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Wprowadzone powyższe rozwiązania mają na celu poprawę dostępu do opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży, a w konsekwencji będą skuteczniej zapobiegać chorobom jamy ustnej uczniów.

Proszę o zapoznanie rodziców z powyższymi zasadami.  Realizacja potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży w szkołach w czasie trwania pandemii powinna być traktowana ze szczególną uwagą.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.11.2021
Data modyfikacji 23.11.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Flisiak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry