Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zgłoszenia do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2021/2022 - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenia do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2021/2022

21.09.2021

Warszawa, 20 września 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.18.2021.DP

Dyrektorzy Szkół
Organizatorzy zawodów wiedzy
artystycznych i sportowych

 

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze. zm.) kurator oświaty corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - zwanych dalej konkursami - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Przez zawody rozumie się: różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

W związku z tworzeniem nowego wykazu w roku szkolnym 2021/2022 Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o przesyłanie zgłoszeń konkursów adresowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Niniejszy wykaz jest tworzony na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Osiągnięcia uczniów (miejsca zwycięskie) zdobyte w latach poprzednich będą mogły dawać możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 wyłącznie jeżeli dany konkurs zostanie umieszczony w tegorocznym wykazie.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub organizator za pomocą formularza wyłącznie drogą elektroniczną. Poniżej link do formularza zgłoszeniowego:

 

http://kuratorium.waw.pl/konkursy

 

Powyższy link będzie aktywny do dnia 14 stycznia 2022 roku. Po tym terminie zgłoszenie konkursu do wykazu nie będzie możliwe.

Konkursy zgłoszone przez uczniów lub rodziców nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu lista zgłoszonych konkursów w ubiegłych latach – nie ma potrzeby zgłaszać ich ponownie. Załącznik nie stanowi wykazu o którym mowa w art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze. zm.), jest wyłącznie listą poglądową przyjętych wcześniej zgłoszeń i będzie poddawana dalszej weryfikacji.

Obowiązujący wykaz zostanie opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie do końca lutego 2022 roku.

 

Uprzejmie prosimy zgłaszać wyłącznie konkursy spełniające wszystkie poniższe wymagania formalne:

  1. Konkurs musi być ogólnodostępny i organizowany przez podmiot działający na terenie szkoły.

  2. Konkurs powinien posiadać ogólnodostępny regulamin (strona internetowa szkoły, organizatora).

  3. Regulamin konkursu w szczególności powinien zawierać:

  • tytuł konkursu;
  • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
  • jasno określone zasady uczestnictwa;
  • kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów;
  • określone miejsca zwycięskie wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników;
  • harmonogram.Brak opłat za udział w konkursie

  4. Brak opłat za udział w konkursie

  5. Zasięg konkursu minimum powiatowy

  6. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim muszą składać się z minimum 2 etapów, konkursy wiedzy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z minimum 3 etapów.

  7. Organizator wystawia stosowne zaświadczenie/dyplom zawierającego niezbędne dane umożliwiające dokonanie wpisu na świadectwie przez dyrektora szkoły (niezbędne dane ucznia, zasięg konkursu, zdobyte miejsce I, II lub III, dane organizatora).

Zgłoszony konkurs po spełnieniu wymagań formalnych będzie podlegał dalszej analizie. Analizowane będą m.in.: cele oraz założenia konkursu, dostępność konkursu, organizacja, ranga, poziom merytoryczny, rzeczywisty zasięg.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jak również nie obliguje do publikowania informacji na temat konkursu lub jego organizacji. Ostateczną decyzję, który konkurs będzie umieszczony w wykazie podejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Decyzje o których mowa są ostateczne, nie podlegają trybowi odwoławczemu.

Zgłoszenia oraz wnioski przesłane w innej formie i w innych terminach niż podane powyżej nie będą rozpatrywane.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry