Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i organów prowadzących dotyczący powrotu uczniów do szkół - Aktualności -

Nawigacja

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i organów prowadzących dotyczący powrotu uczniów do szkół

Warszawa,  dn. 25 maja 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
KOG.552.193.2021
 

Dyrektorzy szkół i placówek
województwa mazowieckiego,
Przedstawiciele organów
prowadzących szkoły

 

Szanowni Państwo,

za nami pierwsze doświadczenia po powrocie uczniów do szkół. Przeprowadzony telefonicznie sondaż wśród dyrektorów szkół i placówek wskazuje na zaangażowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w dobre przygotowanie na przyjęcie uczniów.
Państwa działania dotyczyły sfery bezpieczeństwa fizycznego, czyli dostosowania infrastruktury szkolnej do pobytu uczniów na terenie szkoły, ale przede wszystkim bezpieczeństwa psychicznego, czyli dbałości o łagodne rozpoczęcie edukacji stacjonarnej poprzez m. in. reintegracje zespołów klasowych, ograniczenie stresów związanych ze sprawdzaniem wiedzy i umiejętności zdobytej w kształceniu na odległość.

Za włożony trud i dbałość o uczniów bardzo dziękuję.

Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkołach. W ślad za moim poprzednim listem z 11 maja 2021r., zobowiązuję Państwa do wzmocnienia nadzoru pedagogicznego w celu zapewnienia przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawanw zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. W tym obszarze niezbędne jest sprawdzenie, czy nauczyciele uwzględniają przepisy art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.1
Przypominam, że nauczyciele ustalają roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne na podstawie rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. Niezgodne z prawem w świetle ww. przepisu, jest uznanie średniej arytmetycznej ocen oraz tzw. średniej ważonej, jako podstawę do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Podkreślam również, iż roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali 1 – 6, co wynika z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania.2  Zatem ograniczenie stosowania ww. skali, w zakresie możliwości uzyskania przez uczniów oceny celującej (6) poprzez wymaganie wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania jest nieuprawnione.
Ponadto przypominam o możliwości uzyskania przez uczniów wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trybie art. 44b ust. 6 pkt 6 ww. ustawy o systemie oświaty. Procedura podwyższenia oceny nie przewiduje powoływania komisji dla sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego należy także zbadać, czy nauczyciele wywiązali się z obowiązku indywidualizowania pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (art. 44c cyt. ustawy). Okres izolacji uczniów podczas zdalnego nauczania, a także stosowane przez nauczycieli metody i formy kształcenia na odległość, miały wpływ na postępy uczniów w nauce, ich koncentrację uwagi i percepcję zagadnień programowych podczas lekcji. Dlatego w procesie klasyfikacji uczniów niezbędne jest uwzględnienie przez nauczycieli, m. in. powyższych uwarunkowań.

W sferze sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą rekomenduję rozwinięcie współpracy i zintegrowanie działań z lokalnymi instytucjami, m. in. gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, organizacjami pozarządowymi. We współdziałaniu z organami prowadzącymi szkoły należy zidentyfikować potrzeby uczniów w zakresie pomocy oraz określić sposoby ich zaspokojenia w perspektywie krótko - i długofalowej. Żaden uczeń nie może być pozostawiony bez należytej pomocy.

Jednym ze sposobów na powrót dzieci i młodzieży do równowagi po okresie obostrzeń związanych z pandemią, zarówno w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, jest sport i rekreacja. W większości szkół i placówek dyrektorzy we współpracy z organami prowadzącymi zadbali o stan infrastruktury sportowej. Szkoły i placówki, a także ośrodki sportu i rekreacji dysponują boiskami, pływalniami, salami gimnastycznymi. Udostępnijcie Państwo uczniom i ich rodzicom obiekty sportowe do systematycznej aktywności fizycznej. Wiosenna i letnia aura sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu, a stopniowa rezygnacja z ograniczeń związanych z pandemią zachęca do uprawniania sportu. Skutki zdrowotne ograniczenia ruchu są długofalowe, dlatego działania muszą być podjęte od zaraz.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Przedstawiciele organów prowadzących szkoły, znajdujemy się w okresie dostosowania warunków edukacji do aktualnej sytuacji epidemicznej, a także pracy na rzecz niwelowania skutków pandemii u naszych uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.
Państwa wrażliwość i gotowość do działania na rzecz dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią, dotychczas się sprawdziły.
Wierzę, że ostatnie miesiące roku szkolnego 2020/2021 będą służyły koncentracji aktywności wokół najważniejszych celów – bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły oraz optymalnej realizacji zadań szkoły w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - za co bardzo Wszystkim dziękuję.

 

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

 


1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327 z późn. zm.)
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 373)

 

Metryczka

Data publikacji 26.05.2021
Data modyfikacji 26.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry