Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół województwa mazowieckiego, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny - Aktualności -

Nawigacja

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół województwa mazowieckiego, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny

Warszawa,  dn. 21 kwietnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.560.3.2021.BW

Dyrektorzy
Szkół Ponadpodstawowych
województwa mazowieckiego,
w których przeprowadzany
jest egzamin maturalny

 

Szanowni Państwo,

zbliżają się terminy egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.
Jest to dla Państwa Dyrektorów duże wyzwanie i odpowiedzialne zadanie organizacyjne, które jak pokazuje praktyka, corocznie wykonują Państwo z ogromnym zaangażowaniem. Organizowanie egzaminów w kolejnym roku pandemii wiąże się z koniecznością zapewnienia uczniom optymalnych warunków do ich zdawania.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie się do tegorocznej sesji egzaminacyjnej z należytą starannością. W tym celu niezbędne jest zapoznanie się ze znowelizowanymi przepisami prawa https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminachosmoklasisty-i-maturalnym, Wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2021 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf.
Konieczne jest również, w ślad za pismem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 kwietnia 2021 r., nawiązanie kontaktu z przedstawicielami jednostek terenowych Policji, w celu ustalenia zasad współpracy w zakresie przekazywania informacji o ewentualnym otrzymaniu przez szkołę wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Ponadto zalecam Państwu śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis) oraz Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/koronawirus)

Uwzględniając specyfikę szkoły, którą Państwo kierują, należy wcześniej dokonać oceny ewentualnych zagrożeń, które mogą zakłócić prawidłowy przebieg egzaminów we wszystkich dniach ich przeprowadzania. Należy wziąć pod uwagę ryzyko, którego źródłem mogą być nieodpowiedzialne zachowania osób (np. wiadomości zawierające fałszywe informacje o podłożeniu na terenie szkoły ładunku wybuchowego wymuszające niepotrzebne ewakuacje), awarie w obiekcie szkolnym, czy też inne zdiagnozowane ryzyka (np. niewystarczające zasoby kadrowe).

Proszę jednocześnie, aby we współpracy z organem prowadzącym szkołę, przygotowali Państwo rozwiązania gwarantujące uczniom spokojny i bezpieczny przebieg egzaminów z zachowaniem reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
W przypadku konieczności podjęcia interwencji w zakresie organizacji egzaminów, można kontaktować się z wizytatorem Kuratorium Oświaty prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołami danego rejonu.

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest podjęcie działań, których celem będzie zapewnienie właściwego zabezpieczenia egzaminów.

Życzę Państwu oraz Maturzystom udanej sesji egzaminacyjnej 2021.
 

Z wyrazami szacunku

MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.04.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry