Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 - Aktualności -

Nawigacja

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.5750.9.2020.AP

 

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół ponadpodstawowych dla młodzieży
kończących się uzyskaniem
świadectwa dojrzałości
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. nr 106, poz. 890 ze zm.), proszę Państwa o staranne przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

W roku szkolnym 2020/2021 możliwe jest przyznanie stypendium dwóm uczniom ze szkoły. W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a drugi dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Analogiczne rozwiązanie dotyczy uczniów technikum.

Kandydata – jednego lub dwóch do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Przypominam, że zgodnie z art. 90h ust. 2 ww. ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:

  • otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
  • wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
    w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z powyższego zapisu wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z wymienionych warunków.

Ponadto kandydat w roku szkolnym 2020/2021 musi być jeszcze uczniem danej szkoły.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. 1–5 ww. rozporządzenia, przestrzegając następujących zasad:

  1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, a jeśli nie został on utworzony – komisja złożona z 3–5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia się radzie szkoły, a w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata po przeanalizowaniu wniosków pod kątem spełniania kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Proszę, aby samorządy uczniowskie (komisje) przedstawiły radzie szkoły (radzie pedagogicznej) wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym.
  3. Dyrektor szkoły do 10 lipca br. przesyła do Kuratorium Oświaty zatwierdzony wniosek (wzory w załączeniu). Wniosek nie może być dłuższy niż 1 strona.

Wypełnione wnioski należy przesłać lub złożyć w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, pokój 107 (I piętro) lub we właściwej Delegaturze Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

W uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacji, kiedy zgłoszony kandydat do stypendium odbywa staż lub praktyki, których zakończenie jest planowane po 27 lipca br.) istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w późniejszym terminie, jednak nie później, niż do 31 sierpnia 2020 roku.

W przypadku niewytypowania kandydata przez szkołę, dyrektor przesyła uzasadnienie braku kandydata. Wykaz tych szkół Mazowiecki Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Proszę, aby wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania były składane osobno, a nie łączone w jeden zestaw dokumentów.

Równocześnie proszę o przekazanie pełnoletnim uczniom oraz rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów niepełnoletnich, wytypowanych do stypendiów, załączonej klauzuli informacyjnej – RODO.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.06.2020
Data modyfikacji 24.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
do góry