Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021 - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021

Warszawa,  12 czerwca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.5750.8.2020.HP

 

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół dla młodzieży
oraz szkół policealnych
województwa mazowieckiego
 

 

Szanowni Państwo,

nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.) i § 3 ust. 1–3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005r. Nr 106, poz. 890 ze zm.), uprzejmie proszę o staranne przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2020/2021, uwzględniającej wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z powyższym rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (załącznik nr 1) w terminie:

  • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
  • do dnia 10 lipca 2020 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2019/2020 ukończyli szkołę ponadpodstawową.

Wypełnione 2 egzemplarze wniosków (w tym jeden egzemplarz podpisany przez dyrektora szkoły) dla każdego kandydata do tego stypendium należy przesłać lub złożyć w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, pokój 107 (I piętro) lub we właściwej Delegaturze Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem (w jednym egzemplarzu), potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2019/2020.

Tabela we wniosku powinna zawierać tylko te informacje, które zostały zweryfikowane z udokumentowanymi osiągnięciami przekazanymi do Kuratora Oświaty i dołączonymi do wniosku rady pedagogicznej.

Ponadto nie należy zmieniać formy wniosku, należy wpisać potwierdzone osiągnięcia uzyskane przez kandydata tylko w roku szkolnym 2019/2020, zaś w punkcie 3 proszę nie wpisywać daty oraz nie dopisywać załączników. Wniosek nie powinien przekraczać 2 stron.

Proszę także o przesłanie wniosku wypełnionego w programie Word jako załącznika na właściwy adres mailowy:

Rejon warszawski: stypendiamen@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Ciechanowie: delegatura.ciechanow@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Ostrołęce: delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Płocku: delegatura.plock@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Radomiu: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Siedlcach: delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl 

Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Dodatkowo informuję, że istnieje możliwość przekazywania dokumentacji uzupełniającej do złożonych w terminie wniosków zawierających wzmiankę o kandydatach biorących udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych, których finał odbywa się po 30 lipca 2020 r.

Proszę, aby wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów były składane osobno, a nie łączone w jeden zestaw dokumentów.

Równocześnie proszę o przekazanie pełnoletnim uczniom oraz rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów niepełnoletnich, wytypowanych do stypendiów, załączonej klauzuli informacyjnej – RODO.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
do góry