Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Działalność poradni psychologiczno- pedagogicznych - Aktualności -

Nawigacja

Działalność poradni psychologiczno- pedagogicznych

Przywrócenie działalności poradni psychologiczno- pedagogicznych od 4 maja 2020 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.552.81.2020.JS

Dyrektorzy
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 6 kwietnia 2020 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne realizowały swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.

Od 4 maja 2020 r. przywrócono działalność tych placówek, aby umożliwić realizację zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

W chwili obecnej, sprawne rozpatrywanie wniosków składanych przez rodziców, przeprowadzanie badań dzieci i młodzieży, koniecznych do wydawania orzeczeń i opinii oraz terminowe sporządzanie ww. dokumentów, to działania priorytetowe i niezbędne do organizacji kształcenia i wsparcia uczniów w szkole w kolejnym roku szkolnym.

Ponadto informuję, że część zadań poradni nadal może być wykonywana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ważna jest również systematycznie prowadzona terapia dzieci i młodzieży na terenie placówki.

Przy organizacji pracy należy uwzględnić przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziękuję wszystkim pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych za dotychczasowe realizowanie zadań oraz prowadzone wsparcie uczniów i ich rodziców w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Stachnik
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry