Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Organizacja kształcenia na odległość - Aktualności -

Nawigacja

Organizacja kształcenia na odległość

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół .

Warszawa,  3 kwietnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.552.108.2020.

Dyrektorzy
Szkół 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół ukierunkowanego na inny sposób kształcenia, tj. nauczania na odległość, codziennie stoją przed dyrektorami ważne i trudne zadania wynikające z realizacji obowiązku kierowania szkołą, w tym w szczególności monitorowanie realizacji podstawy programowej i oceniania osiągnięć uczniów.

Jednym z takich zadań jest ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów i ich rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało regulacje prawne, które umożliwiają organizację zdalnej edukacji. Przygotowany został także poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na odległość, z którego dowiadujemy się, jak w praktyce organizować naukę zdalną, w tym ocenianie uczniów.

Proponuję więc Państwu przeanalizowanie i zweryfikowanie dokumentów wewnątrzszkolnych, w tym w szczególności statutów szkół w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (jeżeli jest taka potrzeba) celem dostosowania ich treści do obecnej formuły kształcenia na odległość, z uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych. Istotne jest bowiem, by w sytuacji, gdy szkoła stanie przed koniecznością realizacji kolejnego zadania – klasyfikacji i promocji uczniów - postanowienia statutowe w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego były dostosowane do innego sposobu realizacji tych zadań.

Wskazane jest, byście Państwo mieli pewność, że zawarta w nich treść uwzględnia obecny sposób oceniania oraz informowania o ocenach uzyskiwanych przez uczniów, w tym komunikowania się z uczniami i ich rodzicami za pośrednictwem, m. in. dzienników elektronicznych, poczty elektronicznej, forum społecznościowego itp.

W przypadku konieczności dokonania zmian w statutach szkół, przypominam, że nowe regulacje prawne pozwalają na podejmowanie kolegialnych decyzji przez radę pedagogiczną, z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji.

 

Dziękuję za dotychczasowy wysiłek i zaangażowanie.

 

 Łączę wyrazy szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.04.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry