Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku zimowego - Aktualności -

Nawigacja

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku zimowego

Warszawa, dn. 05 grudnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.550.122.2019.BŁ

 

Organizatorzy wypoczynku zimowego
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych dzieci i młodzieży pragnę przypomnieć Państwu o obowiązku przestrzegania przepisów w zakresie organizowania różnych form wypoczynku i rekreacji, a w szczególności o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w elektronicznej BAZIE WYPOCZYNKU Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl

Przypominam, iż obowiązującymi przepisy prawa są:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481   z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Pamiętajmy, że priorytetem podczas organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, która w sposób odpowiedzialny i z zaangażowaniem będzie sprawować opiekę nad powierzonymi im dziećmi. Zgłaszając wypoczynek w elektronicznej bazie wypoczynku proszę mieć na uwadze w szczególności:

  • warunki sanitarno-higieniczne obiektu wypoczynkowego;
  • kwalifikacje kierownika, wychowawców i trenerów, animatorów czasu wolnego;
  • zapewnienie dostępu do opieki medycznej uczestnikom wypoczynku;
  • program wypoczynku opracowany w oparciu o potrzeby i zainteresowania dzieci i młodzieży.

Wszystkie niezbędne informację znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa
Edukacji Narodowej: www.gov.pl/web/edukacja/wypoczynek oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie:

www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku

Informuję również, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność w bazie wypoczynku, umożliwiając obywatelom podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

Przypominam, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu zagrożeniami przestępczością na tle seksualnymw przypadku zatrudnienia lub podjęcia innych form współpracy np. w formie wolontariatu w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia czy dane zatrudnianej lub dopuszczonej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

W trakcie trwania wypoczynku zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży odpoczywających w górach – na stokach w kraju i za granicą. Uwzględniając warunki pogodowe oraz występujące zagrożenia w danym regionie, proszę o uwrażliwienie zatrudnionej kadry oraz uczestników wypoczynku na zachowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętność właściwej reakcji wobec zagrożenia.

Przypominam, że zgodnie z art. 29, art. 45 ust. 2 i art. 46 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 z późn. zm.), osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Jest to obowiązek egzekwowany od osób pełniących opiekę nad osobą do ukończenia 16 roku życia pod karą grzywny.

W trosce o uczniów pozostających w swoich miejscach zamieszkania i korzystających z oferty Zima w mieście, zwracam się z prośbą o zaoferowanie im atrakcyjnego, różnorodnego programu wypoczynku, który sprzyja rozwojowi zainteresowań, pogłębia ciekawość świata i jest źródłem niezapomnianych wrażeń.

W przypadku organizowania zajęć w aquaparkach lub na basenach, organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego korzystania z wszelkiego rodzaju pływalni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1482 z późn. zm.).

Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zobowiązuję do przypomnienia uczniom, wychowankom zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów.

Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne działania zapewnią uczniom bezpieczeństwo oraz przyniosą wiele radości i niezapomnianych wrażeń, a Państwo stworzycie dzieciom i młodzieży warunki sprzyjające rekreacji i rozwojowi ich pasji pod opieką profesjonalnej kadry.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.12.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Łaskawska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry