Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków nauki podczas upałów - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków nauki podczas upałów

List Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół dotyczący konieczności zapewnienia uczniom właściwych warunków podczas realizacji zajęć organizowanych przez szkołę.

Warszawa, dn. 12 czerwca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.576.1.2019.AS

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, tj. wysokimi temperaturami powietrza przypominam Państwu o konieczności zapewnienia uczniom właściwych warunków podczas realizacji zajęć organizowanych przez szkołę.

Zgodnie z przepisami, organ prowadzący szkołę bądź placówkę wraz z dyrektorem odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły lub placówki oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. W związku z tym powinni zapewnić niezbędne wyposażenie np. urządzenia chłodzące, gwarantujące utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach.

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia (w tym wysokie temperatury), które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. W uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić pod warunkiem zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych, ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Jednocześnie informuję, że obowiązki dyrektora i organu prowadzącego w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania szkół i placówek regulują m.in.: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, ze zm.).

Zachęcam również do zapoznania się z informacjami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa − poradnikiem „Jak przetrwać upały” (https://rcb.gov.pl/jak-przetrwac-upaly/), a także z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli, których celem jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat funkcjonowania systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB” (https://rcb.gov.pl/alertrcb/).

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.06.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aurelia Michałowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry