Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo do dyrektorów liceów ogólnokształcących i techników ws. klasyfikacji rocznej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo do dyrektorów liceów ogólnokształcących i techników ws. klasyfikacji rocznej

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów liceów ogólnokształcących i techników województwa mazowieckiego ws. klasyfikacji rocznej.

Warszawa, 12 kwietnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.571.63.2019.BW

Dyrektorzy liceów ogólnokształcących
i techników województwa mazowieckiego   

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników (26 kwietnia br.) przypominam, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest przeprowadzenie wszystkich czynności wynikających z organizacji roku szkolnego,  w tym zapewnienia ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów. Zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 21 ust. 1 - Dz. U. z 2019 r. poz. 174) kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków.

W związku z powyższym dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej  powinien zawiadomić wszystkich nauczycieli strajkujących i niestrajkujących o terminie posiedzenia rady pedagogicznej zwoływanej w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów (art. 69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe). Rada Pedagogiczna musi podjąć uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji uczniów w danym roku szkolnym (art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe). Będąc ustawowym organem kolegialnym jest zobowiązana wypowiedzieć się w przedmiocie wyników klasyfikacji uczniów.

W sytuacji wystąpienia akcji strajkowej dyrektor szkoły powinien także przypomnieć nauczycielom o terminie, w którym należy ustalić roczne oceny klasyfikacyjne. W przypadku, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen.

W przypadku, gdy nie został zachowany tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej (powiadomienie o przewidywanej ocenie oraz możliwość podwyższenia przewidywanej oceny) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia (art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty) i dyrektor jest zobowiązany powołać komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danego przedmiotu. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

Proszę o realizację działań wynikających z przepisów prawa, w celu ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych wszystkich uczniów w Państwa szkołach.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.04.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry