Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo dotyczące egzaminu ósmoklasisty oraz szkoleń kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

25.01.2019

Warszawa,  dn. 25 stycznia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.0344.31.2019.JW

Dyrektorzy szkół podstawowych 
z terenu województwa mazowieckiego

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że zostały opracowane filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty dostępne pod adresem www.cke.gov.pl. Materiał może zostać wykorzystany przez Państwa na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych.

Jednocześnie informuję, że okręgowe komisje egzaminacyjne – zgodnie z art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.) – prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Szkolenia te będą prowadzone do końca marca 2019 r.

Egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu – zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy – może zostać osoba , która:

1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;

2. posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;

3. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);

4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty.

Więcej informacji dotyczących szkolenia znajduje się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie pod adresem www.oke.waw.pl w zakładce „Panel dla egzaminatorów”. Zachęcam Państwa do przekazania Nauczycielom w Państwa placówkach zaproszenia do składania przedmiotowych wniosków.

 

Z poważaniem 

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.01.2019
Data modyfikacji 25.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry