Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja w sprawie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów

dotyczy: Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkoli, szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkoli, szkół i placówek przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967), oraz uwzględniające specyfikę pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach, w których Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 roku zmian w zakresie oceny pracy nauczycieli, Mazowiecki Kurator Oświaty, w porozumieniu z organami prowadzącymi przedszkola, szkoły i placówki obowiązany jest ustalić regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek i nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora a także pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkoli, szkół i placówek przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W związku z powyższym, Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że opublikował na stronie internetowej www.kuratorium.waw.pl i przesyła do organów prowadzących przedszkola, szkoły i placówki oraz organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, projekt przedmiotowego Regulaminu w celu uzgodnienia i zaopiniowania.

Organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki otrzymają pocztą elektroniczną, na adresy e-mailowe (podane do SIO) link do formularza dotyczącego porozumienia w sprawie Regulaminu.

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli otrzymają pisma w przedmiotowej sprawie.

Metryczka

Data publikacji 25.07.2018
Data modyfikacji 23.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Mąka
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry