Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Warszawa, dn. 12 czerwca 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
BKO.5750.4.2018.KF

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych

szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
kończących się uzyskaniem
świadectwa dojrzałości

 

 

Szanowni Państwo,

nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o staranne przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Przypominam, że zgodnie z art. 90h ust. 2 ww. ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:

  • otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
  • wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z podanych powyżej warunków.

Ponadto kandydat w roku szkolnym 2018/2019 musi być jeszcze uczniem danej szkoły.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. 1–5 ww. rozporządzenia, przestrzegając następujących zasad:

  1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, a jeśli nie został on utworzony – komisja złożona z 3–5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia się radzie szkoły, a w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata po przeanalizowaniu wniosków pod kątem spełniania kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W związku z zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym w dniu 22 czerwca 2018 r., proszę, aby samorządy uczniowskie (komisje) przedstawiły radzie szkoły (radzie pedagogicznej) wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów do 20 czerwca 2018 r.
  3. Dyrektor szkoły do 10 lipca br. przesyła do Kuratorium Oświaty zatwierdzony wniosek (wzory w załączeniu). Wniosek nie może być dłuższy niż 1 strona.

Wypełnione wnioski należy przesłać lub złożyć w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, pokój 107 (I piętro) lub we właściwej Delegaturze Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków. W przypadku ich niedotrzymania istnieje ryzyko poniesienia przez dyrektora szkoły kosztów równowartości stypendiów.

W przypadku niewytypowania kandydata przez szkołę, dyrektor przesyła uzasadnienie braku kandydata. Wykaz tych szkół Mazowiecki Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Proszę, aby wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania były składane osobno, a nie łączone w jeden zestaw dokumentów.

Z wyrazami szacunku

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału - Biura Kuratora Oświaty

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.06.2018
Data modyfikacji 04.06.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Frejlich
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry