Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca pozyskiwania danych z nowego SIO w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca pozyskiwania danych z nowego SIO w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych

Informacje na temat zmian niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777), wprowadza m.in. podstawy prawne do pozyskiwania z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, tj. tzw. nowego SIO, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów.

Dane będą pozyskiwane w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji tych świadczeń rodzinnych.

Pozyskiwane dane dziedzinowe będą obejmować okres uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej (tj. czy uczeń jest uczniem szkoły lub placówki oświatowej oraz w jakim okresie), a także typ szkoły lub rodzaj placówki oświatowej oraz nazwę i adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

W szczególności, rodzic ucznia (osoba uprawniona), składając wniosek o przyznanie ww. świadczeń, w przypadku gdy w indywidualnej sprawie ich przyznanie uzależnione będzie od nauki dziecka w szkole, jest obowiązany do załączenia do wniosku m.in. oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Złożone oświadczenia będą mogły być weryfikowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw za pomocą danych pozyskanych z nowego SIO, tj. sprawdzenia czy uczeń, na którego ma być udzielone świadczenie jest wpisany do nowego SIO. Jeżeli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek województwa nie odnajdzie wskazanej osoby w nowym SIO (uczeń musi być przypisany do oddziału), będzie kontaktował się z dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej w celu potwierdzenia prawdziwości złożonego przez rodzica oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

W związku z tym, że powyższa procedura będzie również wykorzystywana do weryfikacji spełnienia ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce osób (i członków ich rodzin) ubiegających się i otrzymujących świadczenia wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”, niezwykle istotne jest aby do dnia 30 czerwca br. zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do oddziałów. Jest to nieprzekraczalny termin związany z weryfikacją nowych wniosków o przyznanie świadczenia na kolejny okres, składanych przez obywateli w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”. Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszyscy zarejestrowani uczniowie byli przypisani do oddziałów, gdyż bez tego nie będzie możliwe w pełni potwierdzenie prawdziwości złożonego oświadczenia.

 

Metryczka

Data publikacji 19.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Pochopień
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry