Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - reforma systemu edukacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - reforma systemu edukacji

24.02.2017

W województwie mazowieckim funkcjonuje 188 publicznych techników oraz 153 publicznych zasadniczych szkół zawodowych, w których uczy się ponad 71 tys. uczniów. Zmiany w szkolnictwie zawodowym to tematyka konferencji prasowej z udziałem Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego i Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która odbyła się 24 lutego br. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie.

Do Kuratorium Oświaty w Warszawie jak dotąd wpłynęło z województwa mazowieckiego 186 uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju, w tym 16 przekazanych przez powiaty dotyczących m.in. sieci szkół zawodowych. Wszystkie uchwały są poddawane bardzo rzetelnej analizie − powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Na zaopiniowanie uchwały kurator oświaty ma 21 dni od daty jej otrzymania. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danego powiatu. Mazowiecki Kurator Oświaty zaopiniował dotychczas 64 uchwały w tym: 50 pozytywnie a 14 pozytywnie ze zmianami.

Nowe przepisy w sprawie szkolnictwa zawodowego wprowadzają zmiany dotyczące m.in. jego struktury. Od 1 września br. zamiast zasadniczych szkół zawodowych będą funkcjonować branżowe szkoły I stopnia. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia poza uzyskaniem wykształcenia zasadniczego branżowego będą mieli możliwość kontynuowania kształcenia m.in. w branżowej szkole II stopnia, która rozpocznie działalność od 1 września 2020 r.

W szkole branżowej II stopnia młodzież uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dyplom technika, który uprawnia do przystąpienia do tzw. matury zawodowej. Absolwenci tej szkoły będą mogli przystąpić również do matury rozszerzonej. Od 1 września 2019 r. zaczną funkcjonować pięcioletnie technika dla młodzieży. Zgodnie z założeniami reformy kształcenie w technikum powinno opierać się na współpracy z przedsiębiorstwami wyposażonymi w najnowsze technologie, uczelniami, jednostkami badawczymi i naukowymi.

Nowa podstawa programowa zakłada uwzględnienie doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji. Określone zostały warunki oraz sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe. W ramowych planach nauczania ustalono minimalny wymiar godzin przeznaczony na zajęcia z doradztwa zawodowego.

Wprowadzone zostały również zmiany w organizacji egzaminów zawodowych. Od roku 2017 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w części praktycznej nie będą odbywać się jak dotychczas w okresie realizacji zajęć, lecz w czasie ferii zimowych i letnich.

Nowoczesna szkoła zawodowa to miejsce kształcenia specjalistów, których umiejętności będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Istotnym elementem wprowadzanych zmian jest również towarzyszące uczniom na każdym etapie edukacji doradztwo zawodowe. Jestem przekonany, że szkoły branżowe z powodzeniem połączą oczekiwania i potrzeby zarówno uczniów, jaki i przyszłych pracodawców - powiedział Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.

W związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji do końca marca br. jest planowanych około 70 spotkań informacyjnych skierowanych do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Ponadto w tym samym okresie odbędzie się około 50 dyżurów eksperckich. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy będą je pełnić przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu).

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa

Metryczka

Data publikacji 24.02.2017
Data modyfikacji 28.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry