Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dystrybucja w okresie wakacyjnym podręczników szkolnych i książek pomocniczych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dystrybucja w okresie wakacyjnym podręczników szkolnych i książek pomocniczych

logo MKO
Warszawa, 24 maja 2016 r.
 
ADM.557.7.2016.EK

Dyrektorzy szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie
województwa mazowieckiego

 

dot.: dystrybucji w okresie wakacyjnym podręczników szkolnych i książek pomocniczych na terenie województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie, działając z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuje Państwu informację o dostarczaniu w okresie wakacyjnym adaptacji w celu zapewniania uczniom niepełnosprawnym dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych podręczników szkolnych na rok szkolny 2016/2017:

  1. podręczników szkolnych do edukacji wczesnoszkolnej1  dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczającym dla klas II i III szkoły podstawowej, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół w aplikacji;
  2. podręczników szkolnych i książek pomocniczych wykonanych w druku powiększonym i w systemie Braille’a dla klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół do Ośrodka Rozwoju Edukacji.


W okresie ferii letnich w szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, nie oznacza to jednak przerwy w funkcjonowaniu szkoły.

Dyrektor szkoły w razie swojej nieobecności jest zobowiązany do zapewnienia osoby do odbioru przesyłek zawierających zaadaptowane podręczniki i książki pomocnicze, podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych oraz, w przypadku adaptacji podręczników do klas II-III szkoły podstawowej, potwierdzenia odbioru w aplikacji do obsługi procesu dystrybucji. Uprzejmie proszę o skuteczną współpracę ze szkołami oraz organami prowadzącymi szkoły w tym zakresie, tak by uczniowie niepełnosprawni mogli otrzymać podręczniki przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Ponadto informuję, że w celu ułatwienia dostępu uczniom niepełnosprawnym do zaadaptowanych podręczników szkolnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zleciło Ośrodkowi Rozwoju Edukacji (ORE) przygotowanie nowej aplikacji dostępnej on-line, umożliwiającej pobieranie wykonanych na zlecenie MEN adaptacji.

W nowej aplikacji, oprócz adaptacji dla uczniów niewidomych i słabowidzących, znajdują się również adaptacje wykonane w interaktywnej wersji multimedialnej zawierające nagrania w polskim języku migowym (PJM) mające na celu wspomaganie procesu kształcenia uczniów niesłyszących.

Wersje elektroniczne adaptowanych podręczników szkolnych udostępniane są nieodpłatnie. Aplikacja umożliwia ich pobieranie i drukowanie w całości lub części, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

Aby pobrać wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników szkolnych należy:

  1. zarejestrować się w systemie informatycznym: www.adaptacje.ore.edu.pl/;
  2. przesłać wypełnione oświadczenie i formularz zgłoszeniowy2  w wersji papierowej podpisane przez dyrektora szkoły/placówki (z pieczątką imienną i nagłówkową) do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem „Zespół ds. adaptacji podręczników”.

Ponadto aplikacja rozszerzona została o kiermasz podręczników, który umożliwia wymianę pomiędzy szkołami podręczników dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych3. Dodano także funkcję elektronicznego składania zapotrzebowań na drukowane wersje adaptacji.

Aplikacja o nazwie „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” dostępna jest pod adresem www.adaptacje.ore.edu.pl.

Kuratorium Oświaty w Warszawie zachęca również Państwa do zamieszczenia w kiermaszu informacji o podręcznikach szkolnych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, które nie będą używane w szkole w roku szkolnym 2016/2017. Umożliwi to skorzystanie z nich przez uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do innych szkół na terenie kraju. Zgodnie z analizą dokonaną przez MEN adaptacje podręcznika Nasz elementarz wydrukowane w latach 2014 – 2016 winny w pełni zaspokoić potrzeby uczniów niepełnosprawnych, natomiast konieczna jest w tym celu wymiana adaptacji pomiędzy szkołami. Pomocnym narzędziem do pozyskania informacji, w jakiej szkole znajdują się nadmiarowe podręczniki, będzie opisany powyżej kiermasz.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 


1Planowana dystrybucja dotyczy wszystkich rodzajów adaptacji do klasy II oraz wszystkich rodzajów adaptacji części I do klasy III.

2Dostępne do pobrania są na stronie aplikacji.

3Zgodnie z art. 22ak ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, lub materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy – dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, dyrektor szkoły przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry