Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Informacja.

 

Szanowni Państwo,

odpowiadając na zapytanie dotyczące możliwości odstąpienia od realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dzieckiem ze względu na jego bardzo zły stan zdrowia, uprzejmie informuję:

W przepisach ustawy Prawo oświatowe[1] wskazano, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych[2].

Jednocześnie należy zauważyć, że w przepisach § 10 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, został określony minimalny wymiar zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskazano na tygodniowe rozliczenie czasu ich trwania. W związku z powyższym,  dyrektor jednostki systemu oświaty organizującej zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze może dostosować wymiar godzin tych zajęć do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczestnika zajęć oraz jego możliwości psychofizycznych. Natomiast tygodniowe rozliczenie czasu trwania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych uelastycznia ich organizację, umożliwiając tym samym dostosowanie dziennego czasu trwania zajęć do rzeczywistych możliwości i potrzeb dziecka, przy zachowaniu niezbędnego minimalnego tygodniowego wymiaru.

Jednak w przypadku, gdy stan zdrowia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, dyrektor szkoły odstępuje od organizowania ww. zajęć na czas wskazany w powyższym zaświadczeniu. Natomiast nieobecność dziecka na zajęciach traktowana jest jako nieobecność usprawiedliwiona.

 

[1] art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.zm.).

[2] zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. 2013 poz. 529).

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry