Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liczba godzin - zindywidualizowana ścieżka kształcenia - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Liczba godzin - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych dla uczniów, którym szkoła w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia oraz dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którym szkoła organizuje zajęcia indywidualne bądź w grupie do 5 osób - stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, 

w związku z wątpliwościami dotyczącymi liczby godzin zajęć dydaktycznych dla uczniów, którym szkoła w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia oraz dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którym szkoła organizuje zajęcia indywidualne bądź w grupie do 5 osób zamieszczam stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

„Ustalenia dotyczące sposobu realizacji:

-  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, organizowanej na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

-  wybranych zajęć realizowanych indywidualnie bądź w grupie do 5 osób przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wpisu w IPET:

  1. Uczeń realizuje wymiar godzin wskazany w ramowym planie nauczania - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
  2. Uczeń realizuje zmniejszony wymiar godzin niż wskazane zostało w ramowym planie nauczania w przypadku - gdy wynika to z jego potrzeb i możliwości;
  3. Realizacja zajęć dokumentowana jest np. w dzienniku  indywidualnego nauczania, bądź dzienniku innych zajęć – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  4. Dla konkretnego ucznia objętego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, czy ucznia realizującego wybrane zajęcia indywidualnie na podstawie wpisu w IPET, dyrektor szkoły ustala plan lekcji w porozumieniu z rodzicami;
  5. W każdym przypadku za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem na terenie szkoły odpowiada jej dyrektor.”

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry