Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych

Kuratorium Oświaty w Warszawie realizuje z partnerami projekt dotyczący rozwijania nowych kompetencji wśród kadry doradców zawodowo-edukacyjnych pracujących z osobami dorosłymi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Akcja 2:

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych

 

Partnerzy projektu:

  1. Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska) – Lider projektu
  2. Sysco Business Skills Academy (Wielka Brytania)
  3. Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Onlus Associazione (Włochy)
  4. Kuratorium Oświaty w Warszawie (Polska)

Okres realizacji: 31.12.2018-31.08.2020

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwinięcie nowych kompetencji wśród kadry doradców zawodowo-edukacyjnych (np. doradców zawodowych, edukatorów osób dorosłych, doradców kariery, coachów, itp.), którzy pracują z osobami dorosłymi, zwłaszcza o niższych umiejętnościach bądź kwalifikacjach.

W projekcie zakłada się opracowanie nowoczesnych i kompleksowych sposobów pracy doradców zawodowo-edukacyjnych z klientem, co przełoży się bezpośrednio na jakość uzyskiwanego przez nich wsparcia, a docelowo nad rozwijaniem ich umiejętności poprzez udział w edukacji formalnej i nieformalnej.

Projekt przewiduje zbadanie istniejących rozwiązań edukacyjnych dla osób dorosłych, wypracowanych w krajach partnerstwa (Włochy, Wielka Brytania, Polska), ich porównanie oraz zaproponowanie możliwych adaptacji. Innowacyjnym elementem, który będzie wdrażany przy opracowywaniu nowego modelu wsparcia jest funkcja brokera edukacyjnego. Wg definicji broker edukacyjny to doradca, który zajmuje się dobieraniem usług edukacyjnych do potrzeb i możliwości klienta. Jest pośrednikiem między klientem a rynkiem szkoleniowym, który proponuje w uzgodnieniu z klientem, kierunek, rodzaj i poziom szkolenia uwzględniając przy tym certyfikację, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.

Rezultaty projektu:

1.  Raport dotyczący funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w krajach partnerskich

Raport z analizy danych źródłowych w każdym z krajów, regionów z którego pochodzą partnerzy, określenie obecnych tendencji w zakresie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla osób z grup defaworyzowanych.

2.  Pakiet szkoleniowy

Opracowanie modelowego pakietu szkoleniowego, który ma na celu podniesienie kompetencji edukatorów osób dorosłych tj. w szczególności osób doradzających w kwestiach edukacyjno-zawodowych osobom dorosłym o niższych umiejętnościach lub kwalifikacjach. Materiały zostaną przekazane do konsultacji w środowisku osób pracujących jako edukatorzy/doradcy. Materiały zostaną przetestowane w ramach pilotażu i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Osoby do pilotażu zostaną zrekrutowane w otwartej rekrutacji wśród organizacji wspierających osoby w niekorzystnej sytuacji.

3.  Raport podsumowujący projekt zawierający również wnioski z pilotażowego szkolenia

Raport kompilujący wyniki z przeprowadzonego pilotażu, podsumowujący projekt. Raport będzie opisywał podjęte działania oraz określał dobre praktyki zebrane w trakcie realizacji projektu, dotyczące optymalizacji systemu podnoszenia kompetencji kadr edukacji osób dorosłych w poszczególnych krajach partnerstwa. Dołączenie wniosków wynikających z przeprowadzonego pilotażu, które będą materiałem uzupełniającym przydatnym dla osób korzystających z materiałów szkoleniowych. Rezultat będzie zawierał wskazówki i wyniki dotyczące przeprowadzonych szkoleń i wskazania dotyczące wypracowanych materiałów. Zestawienie dobrych praktyk stosowanych w państwach europejskich, z których pochodzą partnerzy projektu wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich ewentualnego sposobu wdrażania, po uwzględnieniu wyników badań ewaluacyjnych z pilotażowego wdrożenia pakietu szkoleniowego.

W ramach projektu zaplanowano 2 konferencje międzynarodowe organizowane w Polsce:

Wydarzenie skierowane będzie w szczególności do doradców edukacyjno-zawodowych, przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, nauczycieli i edukatorów osób dorosłych, dyrektorów i kadry zarządzającej placówek oświatowych, pracowników kuratorium, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wspierających podnoszenie kompetencji osób dorosłych takich jak urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej itp.

Kontakt

Biuro projektu – Lider:

Fundacja Innowacja i Wiedza
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5 b, 02-797 Warszawa
fiiw@fiiw.pl, tel. +48 22 225 25 48

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.10.2019
Data modyfikacji 02.10.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry