Praca – pomoc nauczyciela / Робота – помічник вчителя


Naszym celem jest ułatwienie osobom niebędącym obywatelami polskimi znalezienia zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela w szkołach województwa mazowieckiego.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą wypełnij formularz. Dane zostaną udostępnione dyrektorom szkół, którzy skontaktują się z wybranym kandydatem z wykorzystaniem wskazanego numeru telefonu lub adresu e-mail oraz podejmą decyzję o ewentualnym zatrudnieniu.

Uwaga! Wszystkie osoby chcące podjąć pracę w charakterze pomocy nauczyciela powinny posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Ad 1 i 2. Należy podać w wersji transliterowanej z paszportu lub zgodnie z tabelą transliteracji znaków.


Наша мета – полегшити непольським громадянам працевлаштування на посаду помічника вчителя в школах Мазовецького воєводства.

Якщо ви зацікавлені роботoю, заповніть, будь ласка, анкету. Дані будуть доступні для директорів шкіл, які зв’яжуться з вибраним кандидатом за вказаним номером телефону або електронною адресою щодо можливого працевлаштування.

Увага! Усі особи, які бажають працювати помічниками вчителя, повинні використовувати польську мову в мовленні та письмі в обсязі, який дозволив би учню, що не знає польської мови або знає її на недостатньому рівні, отримати користь від навчання.

Оголошення 1 і 2. Подавати в транслітерованому варіанті з паспорта або відповідно до таблиці транслітерації символів.

Praca – pomoc nauczyciela / Робота – помічник вчителя

Dane osobowe / Персональні дані:


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Згода на обробку персональних даних

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

 1. Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w celu realizacji zdań statutowych.
 2. Tożsamość administratora: Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
  1. korespondencji drogą pocztową: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
  2. korespondencji drogą poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.waw.pl
  3. telefonicznie: centrala: 22 551 24 00, faks 22 826 64 97
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: iod@kuratorium.waw.pl, tel.: 22 551 24 00 w. 1132.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz zakres danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji zadań określonych w art. 51 ust. 1 pkt 5 i 14 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Zakres danych obejmuje:
  • imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
  • powiat na terenie którego możliwe będzie świadczenie pracy,
  • miejsce zamieszkania,
  • poziom znajomości języków,
  • status zawodowy.
 5. Odbiorcy danych: Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. W przedmiotowej ankiecie dane mogą być przekazane do dyrektorów szkół i placówek funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego. Kuratorium nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 6. Pani/Pana uprawnienia: Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Kuratorium z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6 * 3 = *
do góry