Rekrutacja uczestników - Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny

Rekrutacja uczestników - Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny

Formularz zgłoszeniowy


Opis
proszę wprowadzić tylko cyfry (bez spacji, myślników itp.)

Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

7 - 1 = *
  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
  2. Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO).
  3. Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Kuratorium nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Kuratorium z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
do góry